Kayıtlar

2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Alternatif Finansman Araçları

Resim
Finansman Araçları Alternatif finansman araçları, girişimcilerin ve KOBİ'lerin banka kredilerine alternatif olarak kullanabilecekleri farklı finansman kaynaklarıdır. Alternatif finansman araçları, girişimcilerin ve KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, yatırım yapmak, büyümek ve rekabet etmek için faydalanabilecekleri çeşitli avantajlar sunar. Alternatif finansman araçları arasında şunlar sayılabilir: Girişim Sermayesi Girişim sermayesi, yüksek büyüme potansiyeli olan ancak henüz karlılık aşamasına gelmemiş girişimlere uzun vadeli öz sermaye yatırımı sağlayan bir finansman yöntemidir. Girişim sermayesi yatırımcıları, girişimlere sadece finansal destek değil, aynı zamanda yönetim, pazarlama, teknoloji ve ağ gibi alanlarda da danışmanlık ve mentorluk hizmeti verirler. Girişim sermayesi yatırımcıları, girişimlerin başarılı olması durumunda yatırımlarını geri almak ve kar elde etmek için girişimlerin hisselerini satın alır veya halka arz ederler. Melek Yatırım Melek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Resim
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'deki ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ve ticaret borsalarının üst kuruluşu olarak 1950 yılında kurulmuştur. TOBB, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek üst kuruluşudur. TOBB'un amacı, odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, mesleğin gelişmesine katkıda bulunmak, üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak, dürüstlük ve güveni esas almak, meslek disiplini ve ahlakını korumak, ülkenin kalkınması ve ekonominin gelişmesi için çalışmalar yapmak ve kanunla belirlenen hizmetleri yerine getirmektir. TOBB'un çatısı altında 365 oda ve borsa bulunmaktadır. Bu oda ve borsalara kayıtlı yaklaşık 1.200.000 üye vardır.   ✅  Fitch Ratings Nedir?   ➤ Tarihçesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 5174 sayılı Kanun ile kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek üst kuruluşudur. TOBB, Türkiye'deki ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odal

Finans Yönetimi Nedir?

Resim
Finans Yönetimi Finans yönetiminin işletmelerin yatırımlarında ve faaliyetlerinde başarı elde etmelerini sağlayan dört temel fonksiyon vardır. Bunlar; üretim, pazarlama, muhasebe ve finans yönetimidir. Bu yazıda finans yönetimi nedir, ne demek ve nasıl olmalı sorularına cevap vermeye çalışacağız.   ✅  Finans Kararları Ve Önemi   ➤ Finans yönetimi, işletmenin kaynaklarının temini ve kullanılması gibi finansal işlemlerin yönetilmesi ve kontrol edilmesidir. Finans yönetimi aynı zamanda genel yönetim ilkelerinin işletmenin finansal kaynaklarına uygulanması anlamına da gelir. Finans yönetiminin amacı, işletmenin değerini maksimize etmek ve paydaşların çıkarlarını korumaktır. Finans yönetimi üç ana bileşenden oluşur: yatırım kararları, finansman kararları ve temettü kararları. Yatırım kararları, işletmenin hangi projelere veya varlıklara yatırım yapacağını belirler. Yatırım kararları hem sabit varlıklara (uzun vadeli yatırımlar) hem de dönen varlıklara (kısa vadeli yatırımlar) ilişkindir. Y

Kontrgaranti Nedir?

Resim
Kontrgaranti Kontrgaranti, bir bankanın veya finans kuruluşunun, bir müşterisinin borcunu ödeyememesi durumunda, borcun tamamını veya bir kısmını üstlenmesi anlamına gelir. Kontrgaranti, genellikle uluslararası ticarette veya büyük projelerde kullanılır. Kontrgaranti sayesinde, borçlu tarafın kredi notu yükselir ve daha uygun koşullarda borçlanma imkanı bulur. ✅  Harici Garanti Nedir?   ➤   Kontrgaranti nasıl çalışır? Kontrgaranti, bir anlaşmanın parçası olarak verilir. Örneğin, A şirketi B ülkesindeki bir projeye katılmak için C bankasından kredi almak istiyor. Ancak C bankası, A şirketinin kredi notunu yeterli bulmuyor ve riskli görüyor. Bu durumda, A şirketinin bulunduğu ülkedeki D bankası, C bankasına kontrgaranti verebilir. Böylece, A şirketinin borcunu ödeyememesi halinde, D bankası C bankasına ödeme yapmayı taahhüt eder. Bu sayede, C bankası A şirketine kredi vermeyi kabul eder ve A şirketi projeye katılabilir. Kontrgarantinin avantajları nelerdir? Kontrgaranti, hem borçlu he

Harici Garanti Nedir?

Resim
Harici Garanti Harici garantiler , bankanın firmalar lehine vermiş olduğu teminat mektupları olup, yurt dışı kurum ve kuruluşlara hitaben düzenlenmektedir. Bu tür garantiler, lehine mektup düzenlenin ilk talebinde, mektup düzenleyen bankanın geri dönülemez ve koşulsuz ödeme taahhüdü niteliğindedir. ✅  Kontrgaranti Nedir?  ➤   Mal mukabili kredili satış yapan firmaların, bu satışlarından doğan genelde 90-120 gün vadeli alacaklarının factor veya factoring şirketi olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması şeklinde tanımlanır ve belirli bir ücret ve komisyon karşılığında ihracatçıya mal bedelini erken tahsil etme imkanı sağlar. Garantiler veya Banka Teminat Mektupları bir işin veya ödemenin yapılacağına ilişkin banka güvencesi sağlayan taahhütlerdir. Banka garantileri ile yurtdışında veya yurtiçinde yapacağınız yasal her türlü iş veya ödeme için müşterinize güvence verebilirsiniz. Uluslararası Kurallarda Garanti Tanımı Garanti veya teminat mektubu (demand guarantee

Fitch Ratings Nedir?

Resim
Fitch Ratings Fitch veya diğer adıyla Fitch Ratings , 1913 yılında, ABD’li John Knowles tarafından New York’ta Fitch Publishing Company ismi ile Fitch Group altında kurulmuş olan kredi decerelendirme kuruluşudur. FG bünyesinde yer alan Fitch Ratings 1975 yılında günümüze dünyaca bilinen üç istatistik değerlendirme kuruluşundan biri olarak kabul edilmiştir. Diğer önemli, ayrıca da ABD Güvenlik ve Döviz Komisyonu tarafından tanınan üç önemli kredi derecelendirme kuruluşu ise Moody’s, Standarts & Poor’s. ✅  Finans Kararları Ve Önemi  ➤ Fitch Ratings’in Dünyada iki ayrı merkezi bulunmaktadır. Bunlar İngiltere’nin başkenti Londra ve ABD’nin New York kentinde yer almaktadır. Kurum ulusal olarak da tanınan üç büyük kredi kuruluşunun en küçüğüdür. Bu nedenle Moodys ve Standarts & Poor’s’a göre daha kısıtlı bir pazar payına sahiptir. Bu üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu sektörün yüzde doksan beşini ellerinde bulundurmaktadır. Sektörün yüzde seksenini Standarts & Poor’s.ve Mood

Kobilerde Finansman Sorunları

Resim
Kobilerde Finans Bilgi Gücü Kobilerde yaşanan sermaye sorunlarıyla birlikte KOBİ’lerin yöneticilerinin finansman bilgileri yeterli olmaması ve bu konuda yetişmiş elemanlar istihdam etmemeleri de sorunu derinleştirmektedir.  〃Sürdürülebilir olmak Finansal Bilgi Gücü ile doğru orantılıdır.〃 ✅ Finans Kararları Ve Önemi ➤ KOBİ’lerin ülkemizde yaşadığı en önemli sorunların başında finansal sorunlar gelmektedir. Menkul Kıymet Borsalarından yararlanamama, uygun koşullarda banka kredisi temin edememe, yeni finansman yöntemlerinin bilinerek uygulanamaması gibi finansman sorunları tüm işletmeler için önemli problemlerdir. Tüm dünyada ve Türkiye’de işletmelerin finansman problemleri ilgili sektördeki işletmelerin ve dolayısıyla sektörün başarısını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu bağlamda kuruluş sermayesinin temini, banka kredilerinden yararlanma düzeyleri, teşviklerden yararlanma, diğer borçlanma olanakları, sermaye artırımı, kredi garanti fonu, risk sermayesi, leasing ve faktoring gibi fina

Faktoring Nedir? Avantajları?

Resim
Faktoring Faktoring, bir işletmenin alacaklarını nakde çevirmek için kullandığı bir finansal hizmettir. Faktoring şirketi, işletmenin müşterilerinden olan alacakları satın alır ve işletmeye önceden belirlenmiş bir oranda ödeme yapar. Böylece işletme, alacak tahsilatı sürecini faktoring şirketine devreder ve nakit akışını hızlandırır. ✅  Finans Kararları Ve Önemi ➤ Faktoringin avantajları nelerdir? Faktoringin en önemli avantajı, işletmenin nakit ihtiyacını karşılamasıdır. Faktoring sayesinde işletme, müşterilerinin ödeme sürelerini beklemek zorunda kalmaz ve nakit sıkışıklığı yaşamaz. Ayrıca faktoring, işletmenin alacak yönetimini kolaylaştırır ve tahsilat riskini azaltır. Faktoring şirketi, alacakların tahsilatı için gerekli takip ve yasal işlemleri yapar ve işletmenin bu konuda zaman ve kaynak harcamasını önler. Faktoring nasıl yapılır? Faktoring yapmak için öncelikle bir faktoring şirketi ile anlaşmak gerekir. Faktoring şirketi, işletmenin müşterilerini ve alacaklarını değerlendir

TMSF Nedir?

Resim
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'de mevduat ve katılım fonlarının sigortalanması yetki ve görevini yürüten kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla kurulmuştur . ✅   BDDK Nedir?   ➤ TMSF'nin temel görevleri şunlardır: Mevduat ve katılım fonlarını sigortalamak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izni kaldırılan bankaları ve bunlara bağlı şirketleri yönetmek ve çözümlemek Olağanüstü hal (OHAL) sürecinde kayyım atanan şirketleri yönetmek Fonun kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak ve değerlendirmek TMSF, Başkan ve üyelerden oluşan bir Kurul ile Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlık teşkilatından oluşur. TMSF görevini yaparken bağımsızdır. Mevduat ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım

Katılım Bankacılığı Nedir?

Resim
Katılım Bankacılığı  Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık olarak da bilinen bir finansal hizmet türüdür. Katılım bankaları, müşterilerinin tasarruflarını faiz yerine kar ve zarar ortaklığı esasına göre değerlendirir ve yatırım projelerine finansman sağlar. Katılım bankaları, İslami finans ilkelerine uygun olarak çalışır ve helal olmayan sektörlerde faaliyet gösteren veya faiz geliri elde eden işletmelere kredi vermez. ✅  Yatırım Bankacılığı Nedir?   ➤ Katılım bankacılığının temel avantajları şunlardır: Tasarruf sahipleri, katılım hesapları açarak yatırım yaptıkları projelerin kar veya zararına ortak olur. Böylece tasarrufları reel sektöre katkı sağlar ve ekonomik büyümeye destek olur. Yatırım sahipleri, katılım bankalarından aldıkları finansman ile işletmelerini geliştirir ve rekabet gücünü artırır. Ayrıca faiz ödemezler ve borç yükü altında kalmazlar. Toplum, katılım bankacılığı sayesinde sosyal adaletin sağlanmasına ve gelir dağılımının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Katılım

Yatırım Bankacılığı Nedir?

Resim
Yatırım Bankacılığı Yatırım bankacılığı, ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen özel veya kamu sektörü şirketlerine uzun vadeli finansman sağlayan ve bunun karşılığında menkul kıymet ihraç eden bankalardır. Yatırım bankaları, aynı zamanda şirketlere birleşme, satın alma, özelleştirme, halka arz gibi işlemlerde danışmanlık yapar ve sermaye piyasalarında aracılık görevi üstlenir. ✅ Katılım Bankacılığı Nedir? ➤ Yatırım bankacılığı, ilk olarak ABD'de ortaya çıkmış ve gelişmiş bir finans sektörüdür. Türkiye'de ise yatırım bankacılığı sektörü henüz çok gelişmemiş olup, sınırlı sayıda yatırım bankası bulunmaktadır. Yatırım bankalarının faaliyet gösterebilmesi için sermaye piyasasının gelişmiş ve derin olması gerekmektedir. Yatırım bankalarının organizasyon yapısı genellikle şu şekildedir: Danışmanlık bölümü: Müşterilerine finansal strateji, fon sağlama, borç yönetimi, risk yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmeti verir. Sermaye piyasaları bölümü: Müşterilerinin borç veya sermay

Eximbank Nedir?

Resim
Eximbank Eximbank, ihracat ve ithalat yapan firmalara finansman, sigorta ve risk yönetimi hizmetleri sunan bir yatırım bankasıdır. Eximbanklar, ülkelerin uluslararası ticaretini geliştirmek ve ihracatçıları desteklemek amacıyla kurulmuş olup, genellikle devlet tarafından işletilmektedir. ✅ KGF Nedir? ➤ Türk Eximbank’ı Tanıyalım Türkiye'de Eximbank olarak faaliyet gösteren kurum, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) adını taşımaktadır. Türk Eximbank, 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, merkezi İstanbul'dadır. Türk Eximbank, ihracatçılara uygun maliyetli kredi, alacak sigortası, alıcı kredisi, forward, opsiyon ve faiz swapı gibi ürünler sunmaktadır. Ayrıca ihracatçıların sorunlarına çözüm bulmak ve taleplerine yanıt vermek amacıyla İhracat Destek Hizmetleri Merkezi'ni kurmuştur. Türk Eximbank, uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde faaliyet göstermekte olup, ISO 9001:2015 Uluslararası Kalite Yönetim Sitemi, ISO 14001: 2015 Uluslararası

Finans Kararları Ve Önemi

Resim
Finans Yönetimi Neden Gereklidir? Finans yönetimi, bir işletmenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir süreçtir. Finans yönetimi, işletmenin gelir ve giderlerini planlamasına, bütçe oluşturmasına, yatırım kararları almasına, finansal riskleri yönetmesine ve finansal performansını değerlendirmesine yardımcı olur. Finans yönetimi neden gereklidir?  Finans yönetimi, işletmenin başarısı için birçok fayda sağlar.  İşte bunlardan bazıları: Finans yönetimi, işletmenin nakit akışını iyileştirerek likidite sorunlarını önler. Likidite, işletmenin borçlarını ödeyebilme yeteneğidir. Eğer işletme nakit akışı yetersizse, borçlarını zamanında ödeyemez ve iflas riskiyle karşı karşıya kalabilir. Finans yönetimi, işletmenin gelirlerini arttırmasına ve giderlerini azaltmasına yardımcı olarak nakit akışını optimize eder. Finans yönetimi, işletmenin kârlılığını arttırarak büyümesini sağlar. Kârlılık, işletmenin gelirlerinin giderlerinden fazla olmasıdır.

Borç Yapılandırma Nedir?

Resim
Borç Yapılandırma İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır? Borç yapılandırma işlemi, devlete veya özel kurumlara olan borçların belirli şartlar altında yeniden düzenlenmesi ve daha kolay ödenebilmesi için yapılan bir işlemdir. Borç yapılandırma işlemi sayesinde borçluların faiz yükü azalır, ödeme süresi uzar ve borçlarını daha rahat ödeyebilmeleri sağlanır. Borç yapılandırma işlemi hem vergi borçları hem de KYK borçları gibi farklı borç türleri için uygulanabilir. ✅  Hesaplama Araçları   ➤ Kredi Yapılandırma Nasıl Yapılır? Borç yapılandırma (Refinansman) hesaplama aracı ➔ Borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise borcun türüne ve yapılandırma koşullarına göre değişiklik gösterir. Genel olarak borç yapılandırma işlemi için aşağıdaki adımlar izlenir: Borcun sorgulanması: Borç yapılandırma işlemine başlamadan önce borcun miktarı, türü, vadesi ve faizi gibi detaylarının bilinmesi gerekir. Bu bilgiler internet üzerinden veya ilgili kurumlardan sorgulanabilir. Yapılandırma başvurusu:

KGF Nedir?

Resim
KGF - Kredi Garanti Fonu KGF, yani Kredi Garanti Fonu, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kefil olarak destek veren bir anonim şirkettir. KGF, 1991 yılında kurulmuş ve 1994 yılından itibaren kefalet faaliyetlerine başlamıştır. KGF'nin ortakları arasında kamu kuruluşları, özel bankalar ve vakıflar bulunmaktadır. ✅  Eximbank Nedir?   ➤ KGF'nin amacı, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak yatırım, istihdam ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaktır. KGF, işletmelere kredi vermez, ancak kredi almak isteyen işletmeler lehine bankalara kefil olur. Böylece bankaların kredi riskini azaltır ve işletmelerin kredi alma şansını artırır. KGF'den yararlanmak için işletmelerin belirli şartları taşıması gerekir. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, vergi ve SGK borcu bulunmamak, iflas etmemiş olmak, donuk alacak sınıfında olmamak gibi kriterler yer almaktadır. Ayrıca işletmelerin kredi tutarı ve vadesi de KGF'nin belirle

Forward Nedir?

Resim
Forward Forward, bir finansal sözleşme türüdür. Forward sözleşmesi, iki taraf arasında belirli bir varlığın gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyattan alınıp satılmasını öngören bir anlaşmadır. Forward sözleşmeleri, tarafların riskten korunma veya spekülasyon amacıyla kullanabileceği türev ürünlerdir. Forward sözleşmeleri, borsada işlem görmeyen ve standartlaştırılmamış özel sözleşmelerdir. Bu nedenle, forward sözleşmelerinin şartları, tarafların ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. ✅    Forward Hesaplama Aracı   ➤ Forward sözleşmeleri, gelecekteki fiyat dalgalanmalarından korunmak veya spekülasyon yapmak için kullanılabilir. Forward sözleşmelerinin avantajları şunlardır: Taraflar, gelecekteki işlemler için fiyat belirleyerek riskten korunabilirler. Taraflar, piyasa koşullarına göre sözleşme şartlarını özelleştirebilirler. Taraflar, aracı kurum veya borsa gibi üçüncü bir tarafın müdahalesine gerek kalmadan doğrudan birbirleriyle anlaşabilirler. Forward sözleşmelerinin dezavantajları ş

Türkiye Bankalar Birliği Nedir?

Resim
TBB Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 1958 yılında kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak kurulmuştur. TBB, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan bir çatı kuruluştur. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 79. Maddesi uyarınca, bankaların TBB'ye üye olması zorunludur. TBB'nin yönetim merkezi İstanbul'da yer almaktadır. 17 Eylül 2014 tarihi itibarıyla TBB'nin 47 üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler arasında, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bankaların yanı sıra, yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri de yer almaktadır. Türkiye Bankalar Birliği, bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini gözeterek sektörün büyümesine, sağlıklı çalışmasına, bankacılık mesleğinin gelişmesine, haksız rekabetin önlenmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, üyeleri için eğitim, danışmanlık ve bilgi paylaşımı gibi hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, bankacılık sektörünün sorunl

BDDK Nedir?

Resim
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'nin finansal sektörünü denetleyen ve düzenleyen bir kamu kurumudur. BDDK, bankalar , özel finans kurumları, ödeme hizmetleri sağlayıcıları, elektronik para kuruluşları ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri gibi finansal kuruluşların faaliyetlerini izler, izin verir, yaptırım uygular ve raporlar. BDDK'nın amacı, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, finansal sistemin istikrarını sağlamak, piyasa disiplinini güçlendirmek ve finansal kuruluşların rekabet gücünü artırmaktır. ✅   TMSF Nedir?   ➤ BDDK, 2000 yılında 4491 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kurumun karar organı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'dur. Kurulun yedi üyesi vardır: Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve beş üye. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve altı yıl süreyle görev yaparlar. BDDK'nın teşkilat yapısı ise şöyledir: Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcılıkları

STK Nedir?

Resim
Sivil Toplum Kuruluşu Sivil toplum kuruluşu (STK), hükümetin dışında kalan ve belirli bir amaç için kurulmuş örgütlenmelerdir. Bu amaçlar genellikle toplumsal sorunların çözümü, insani yardım, insan hakları, çevre koruma, kültür ve sanat gibi alanlarda faaliyet göstermeyi içerebilir. STK'lar genellikle gönüllü çalışanlar tarafından yönetilir ve finanse edilirler. Sivil toplum kuruluşları, birçok ülkede hükümetle işbirliği yaparak toplumsal sorunları çözmeye çalışırlar ve toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurmak için bir araç görevi görebilirler. STK ların ne gibi görevleri vardır? Sivil toplum kuruluşlarının görevleri şunlar olabilir: Toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak: Sivil toplum kuruluşları, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunarak toplumun refahını arttırmayı hedeflerler. Bu sorunlar arasında yoksulluk, eğitim, sağlık, çevre sorunları gibi konular yer alabilir. İnsan haklarını savunmak: STK'lar, insan haklarını savunarak insanların haklarının koru

Bist-100 Nedir?

Resim
Borsa İstanbul Türkiye’de yasal yollar ile oynanabilen ve SPK nezdinde denetime tabi olan borsalar, belirli adlandırmalar ile farklı konseptlerde karşımıza çıkabiliyorlar. Bu anlamda hizmet veren Borsa İstanbul, farklı menkul değerlere sahip olan hisseleri, yine farklı gruplarda işleme açıyor. Örneğin, Bist-30 ve Bist-100, Borsa İstanbul’da işlem gören en önemli endeksler olarak ön plana çıkıyor. Peki, bu endekslerden Bist-100 nedir? Ne anlama gelir? Borsa İstanbul Endeksleri Borsa İstanbul A.Ş. ya da kısaca bilinen adı ile BİST, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı altında faaliyet göstermeye başlayalı 35 yıldan fazla olmuştur. İlk olarak 1985 yılında faaliyete geçen İMKB, 2013 yılında isim değişikliğine gitmiş ve İMKB yerine BİST, yani Borsa İstanbul olarak hizmet vermeye başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara sermaye piyasalarında hizmet vermekte olan BİST, aynı zamanda bireylere ve şirketlere hizmet vermekte olan aracı kurumlar için takas ve saklama hizmeti sunmaktadır

Hesaplama Araçları

Resim
Finansal Hesaplama Araçları Kredi hesaplama, kredi arayan herkesin öncelikle yapması gereken işlemdir. İnternet üzerinden kredi hesaplamasına imkan veren online hesaplama araçları, sizin ihtiyaçlarınızı en hızlı ve kolay şekilde yapmanızı sağlar. Gerçekleştirdiğiniz kredi hesaplama işlemleri, kredi başvurusu yapmadan önce faiz, masraf gibi detaylar konusunda da ayrıntılı bilgi sahibi olmanızı sağlamaktalar. Verilen faiz oranları ve masraflar değişkenlik gösterebilir, LÜTFEN bankanıza danışınız. Verilen bilgiler ön bilgidir; sonucunda oluşacak kayıplar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. İşimize yarayacak finansal hesaplama araçları tek sayfada derlenmiştir, finans ile ilgili hesaplamaları birkaç adımda kolayca yapabilirsiniz. Hesaplama Araçları:    Hesap Makinesi  »       Bilimsel Hesap Makinesi » Zaman Aralığı Hesaplama Aracı Ödemesiz Dönemli Kredi Hesaplama Karlılık Oranları Hesaplaması Konut Kredisi Hesaplama   Tüketici Kredisi Hesaplama   Otomobil Kredisi Hesaplama   Faaliyet Or

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk