Yayınlar

Ocak, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çapraz Kur Nedir?

Resim
Çapraz Kur? Çapraz kur kısaca iki yabancı para biriminin aralarındaki oranın üçüncü bir para birimi cinsinden yazılmasıdır. Bu şekilde çapraz kur hesaplamaları ile kurların birbirine hızlı bir şekilde çevrilmesi de mümkündür. Dünyada her döviz kuru nu, çapraz kur halinde yazabilmek mümkündür. Bu konuda en çok kullanılan para birimleri üzerinde çapraz kur hesaplamaları daha sık yapılmaktadır. Dünya ticaret para birimleri rezerv para birimleri olan dolar, euro, japon yeni çapraz kur hesaplamalarında en sık kullanılan para birimleridir.   ✅  Dolar Endeksi Nedir?   ➤ Başka bir ifadeyle birden fazla ulusal paranın aralarındaki kurların bir temel para üzerinden hesaplanmasıdır. Yani bir yabancı paranın, başka bir yabancı para cinsinden değeri, dövizlerin başka döviz cinslerine dönüşüm oranına çapraz kur denir. Çapraz kur özellikle kendi parası dışında ticaret yapan ülkeler için önem arz etmektedir. Her ülkede kurların genellikle dolar cinsinden ifadesi, kurların hesaplanmasında kolaylık sağ

Yatırım Fonları Nedir?

Resim
Yatırım Fonları Nedir? Çeşitleri Yatırım fonları , kişilerden toplanan fonlar karşılığında; hisse senedi, altın, kira sertifikası gibi kıymetli maden ve evraklardan oluşan portföyleri yönetirler. Yani kısacası, yatırım fonlarında, yatırımcılardan toplanan paralar, onlar adına çeşitli şekillerde değerlendirilir. Yatırım fonları, SPK ’ya göre, kolektif yatırım kuruluşları olarak sınıflandırılmaktadırlar. ✅   Sanal para nedir? Nasıl kullanılır?  ➤ Yatırım Fonu Nasıl Kazandırır? Yatırım fonu ile kazanç elde etmenin üç yolu vardır; Fonun sahip olduğu portföylerin değeri artabilir; değeri artan menkul kıymet satıldığında sermaye kazancı elde edilir. Elde edilen kâr ya da zarar fon portföy değerine yansıtılır. Fonun sahip olduğu portföyler, faiz ya da kâr payı getirisi sağlayabilir. Bu durumda da elde edilen tüm kâr fon portföy değerine yansıtılır. Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin değeri artıyorsa ancak satılmıyorsa katılma paylarının değeri artar. Fon toplam değerinin yüksek olması, yap

GSMH Nedir?

Resim
Gayri Safi Milli Hasıla Gayri safi milli hasıla (GSMH) , bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. Vatandaşlık ayrımının yapılmasındaki sebep, GSMH'nin gayri safi yurt içi hasıladan (GSYİH) farklı olduğunu belirtmek içindir. GSYİH, o ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke yurttaşlarının ürettiği nihai mal ve hizmetleri de kapsar. ✅  KGF Nedir?  ➤ Başka bir deyişle GSMH, bir ülkenin yurt dışında çalışan vatandaşlarının ülkeye gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYİH’ye eklenip, ülkede çalışan yabancıların kendi ülkelerine gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYİH’den düşülmesi ile elde edilen değerdir. 1990'ların başından itibaren, küreselleşmenin ivme kazanıp, üretim faktörlerinin ve sermayenin, ülke sınırlarının dışına taşması sonucu, makroekonomik analizlerde ilgi, bir ülkenin yurttaşlarının gelirini ifade eden GSMH yerine, bir ülkenin sınırları içerisinde yaratılan toplam geli

Resesyon Nedir?

Resim
Resesyon Resesyon , kelime anlamı olarak "durgunluk" olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder. Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır. Makro Ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir. ✅   Devalüasyon Nedir?  ➤ Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir. Resmi bir tanımı olmaya resesyon kelimesi ekonomiyle ilgili bir terimdir. Kelime anlamı durgunluk olan resesyonun, genel kabul gören tanımı belirli bir dönemde üretimde ki düşüş olarak tanımlanabilir. Üretimdeki kısa dönemli düşüş değildir resesyon. Birçok iktisatçı resesyonu bir ülkenin ardışık iki çeyrekte GSMH’deki düşüşü olarak tanımlamaktadır. Ama bu tanım tam olarak resesyona denk gelmemektedir. Tam anlamıyla resesyonu tanımlarsak, şu t

TCMB Nedir?

Resim
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , kısa adıyla TCMB , Türkiye'nin tüm para ve kur politikalarının düzenlenmesi ve kağıt para dolaşımının sağlanmasından sorumlu yasal olarak bağımsız bir kamu iktisadi ve mali finans kuruluşudur. Yasal olarak bağımsızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, devlet adına para basma yetkisini Merkez Bankasına devretmiştir.   ✅  KGF Nedir?  ➤ 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun (Mülga) ile Merkez Bankası "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" unvanı altında özel hukuk tüzel kişiliğine sahip ve özel sermayenin de katıldığı bir anonim ortaklık olarak kuruldu. Bu düzenlemeyle Devletten ayrı ve bağımsız olduğu hususuna özel bir önem verildi. Bu amaç çerçevesinde, Bankanın Kuruluş Kanunu tasarısında adı "Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak öngörülmüşken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunda uluslararası ilişkiler de düşünülerek "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak değiştirilmesine karar verildi. Bankanın bağımsızlığ

Sterilizasyon Nedir?

Resim
Sterilization Sterilizasyon Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemleridir. Örneğin merkez bankası döviz satın aldığı zaman para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi sterilize etmiş olur. ✅  MikroEkonomi Nedir?  ➤ Ekonomi biliminde sterilizasyon, cari açık ya da fazlanın para arzındaki değişimler aracılığıyla yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ya da en aza indirebilmek için yürütülen para politikası uygulamaları için kullanılır. Bunun son dönemlerde Türkiye açısından en önemli yansıması ihtiyaçtan fazla gelen dövizin TL üzerinde yarattığı değerlenme baskısıdır. TCMB , bu baskıyı önleyebilmek için sterilizasyon politikası uygular. Türkiye’ye döviz girişi çeşitli yollarla olur. Bunlar arasında ihracat gelirleri, hizmet gelirleri (turizm, taşımacılık, mali hizmetler vb), yurtdışındaki işçilerin ülkelerine gönd

İtfa Nedir?

Resim
Ne Anlama Gelmektedir? İtfa, bir borcu günümüz koşullarında az bir miktarda ödeyip kapatma ve ardında da sönüm anlamına gelmektedir.  Bir borcu azar azar ödeyerek kapatma, sönüm. Ticari hayatımızda, bir borcun azar azar ödenerek bitirilmesi ile muhasebede özellikle demirbaşlar, aktifleştirilen son kıymetlerin değerlerinin yıllara bölünerek yok edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bankacılık sisteminden hukuka, muhasebeden ticarete bir çok alanda kullanılan itfa kelimesinin bir çok anlamı vardır. Kullanıldığı yere göre de sorumluluklar yükler, haklar kazandırır. ✅ MakroEkonomi  Nedir?  ➤ İtfa nedir diye sözlükte arattığınızda karşınıza iç borç geri ödemesi, geri satın alma, ödeme, anonim şirket hisse senetlerinin itibari değerlerinin şirket temettülerinden ayrılan fonun kullanılarak pay sahiplerine ödenmesi, rehinden kurtarma, borcun bir defada ödenmesi, borcun belirli dönemlerde ödenerek kapatılması gibi çok çeşitli karşılıkları bulunmaktadır. Sabit getirili menkul kıymetin vade bitim

Senyoraj Nedir?

Resim
Senyoraj ve Geliri Senyoraj , para basma anlamına gelir. Senyoraj yetkisi ise sadece devletlerin sahip olduğu para basma yetkisi anlamına gelmektedir. Yani bir devletin senyoraj yetkisi varsa para basabilir, bu bağlamda senyoraj geliri de elde etmesi mümkündür. Ülkemizde senyoraj yetkisi 1982 anayasasında belirtilmektedir. Anayasanın 87 numaralı maddesi gereği verilen hüküm aşağıdaki gibidir; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek…” devam eden maddenin para basılmasına izin veren kısmı bu şekildedir. Yani yukarıda yer alan 1982 anayasasının 87. Maddesi gereği para basılma kararının alınması ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilebilmektedir. ✅ Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ➤ Seignorage veya Türkçe karşılığı “hükümranlık hakkı”, devletin para basarak harcamalarını finanse etmesi sonucu fiyat endeks

Bilanço Nedir?

Resim
Bilanço Ne Demek? Bilanço; bir şirketin varlıklarını, özkaynaklarını ve yükümlülüklerini belli zaman dilimlerinde raporlayan, getiri oranlarının hesaplanması ve sermaye yapısının değerlendirilmesi kapsamında temel bir araç görevi gören finansal tablolardır. Bilançoda bir şirketin sahip olduğu varlıkların yanı sıra hissedarların yatırımları da anlık olarak görülebilir. Temel analizde veya finansal oranların hesaplanmasında sıklıkla kullanılır. ✅  Mikroekonomi Nedir?  ➤ Bilanço analizi neden gerekli olur? Bilanço, bir şirketin o andaki finansal durumunu gösteren bir tablodur. Bu nedenle uzun süre boyunca ortaya çıkan eğilimler hakkında bir fikir veremez. Yapılması gereken ise bilançonun önceki dönemlerle karşılaştırılmasıdır. Bunu yaparken aynı sektördeki diğer şirketlerde de karşılaştırılma yapılabilir. Bilançodan elde edilen oranlar yatırımcıların o şirketin ne derece sağlıklı olduğunu anlamalarında yardımcı olur. Bu oranlar arasında borç/özkaynak oranı ve asit-test oranı da bulunur.

Barter Nedir?

Resim
Barter Sistemi Takas işleminde iki kişinin değiş-tokuş yapılacak ürünlere ihtiyaçları olması ve bu mal veya hizmetlerin değerlerinin birbirine eş değerde olması gerekmektedir. Takas tamamen iki tarafın birbirine güvenine dayalı bir sistemdir. Bu işlemin diğer bir adı da trampadır. ✅  Mikroekonomi Nedir?  ➤ Barter sisteminde ise, birden fazla firma, birden fazla hizmet ve mal bulunmaktadır. Barter sistemi, firmaların bir araya gelerek oluşturduğu bir pazardır ve firmaların arzları ve talepleri Barter Pazarı'nın işlemesini sağlar. Barter pazarında hizmet ve mallar firmalar arasında birebir değil, barter sistemi içerisinde olmaktadır. Barter sistemine üye firma satın aldığı mal ve hizmet bedelini, kendi ürettiği mal veya hizmetle öder. Bu işlemde alıcı ve satıcı bir araya gelmez. İşlemleri, başından sonuna kadar organizatör konumundaki barter firması yürütür. Eğer daha önce kullanmadığınız ve çok sevmediğiniz oyuncaklarınızı başka oyuncaklarla takas yaptıysanız, siz çoktan barter

Dolar Endeksi Nedir?

Resim
Dolar Endeksi ve Hesaplama Dolar endeksi, Amerikan Doları’nın diğer yabancı para birimlerine karşı değerini ölçmek için ortaya çıkarılmıştır. Dolar endeksi hesaplama için Amerikan Doları’nın yüksek ticaret hacmine sahip olduğu 6 para biriminin geometrik ortalaması hesaplanmaktadır. Bu para birimlerinin geometrik ortalamasının dolara karşı olan değeri Amerikan Dolar Endeksi olarak karşımıza çıkar. ✅  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler   ➤ Bu 6 adet para birimi zamanında ABD’nin ve dolayısıyla doların önemli ticaret partnerleriydi. Bunlar Euro, Japon Yeni, Sterlin, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı dır. Ancak sepet içindeki bazı para birimlerinin bu istatistiği değişmesine rağmen sepetten çıkarılmadı. Örneğin İsveç Kronu ve İsviçre Frangı hala ABD Dolar Endeksi sepeti içindeki varlığını korumaktadır. Ancak Çin, Meksika ve Güney Kore artık daha önemli ve daha yüksek işlem hacmine sahip olan ticari partnerlerdir. Eğer endeksin ortaya konduğu yıllarda da durum böyle olsaydı İsveç Kr

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Resim
VDMK VDMK , ihraç eden kuruluşun kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları ile temellük edecekleri alacaklar karşılığında Kurul kaydına alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır. VDMK doğrudan veya alacakların temellükü suretiyle dolaylı olarak ihraç edilebilir. Alacağın temellükü, alacak hakkının bir başkasına devredilmesidir. Bu işlem Borçlar Kanununun alacağın temliki hükümlerine uygun olarak yapılır. Kambiyo senedine bağlı alacaklar ise TTK’da düzenlenen alacağın devri hükümlerine tabidir. ✅  Hazine Bonosu  Nedir?  ➤ Varlığa dayalı menkul kıymetler, çeşitli finansal kurumların alacakları karşılığında çıkardıkları araçlardır. Bankalar ve benzer şirketlerin açtığı bazı krediler, finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar; gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satışından doğan alacaklar bu araçlara dayanak olabilir. Böylece finansal kurumlar vadesi henüz gelmemiş bu alacaklarına likidite sağlar. Yatırımcı ise farklı niteliklere sahip bir alacak

Eurobond Nedir?

Resim
Eurobond T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından, yurtdışından kaynak sağlamak amacıyla döviz cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Uluslararası piyasalarda genellikle USD veya EUR cinsinden ihraç edilmektedir. Eurobond, birikimlerini yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden ve uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen kişi ve kuruluşlara yönelik yatırım aracıdır. ✅  Hazine Bonosu  Nedir?  ➤ Devlet Hazineleri tarafından ihraç edilen Eurobond’lar aksi belirtilmedikçe Devlet garantisi altındadır. Eurobond’lar faiz, ihraccı, ülke, piyasa, kur, kredi ve likidite riski içermekte olup anapara garantisi bulunmamaktadır. Eurobond getirisi (faiz oranı), hem ihraç eden ülke veya kuruluşun mali ve ekonomik performanslarından, kredi notu ve risk priminden hem de uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir. İhraç edilen bazı Eurobond’lar, vadesi dolmadan geri çağrılabilme hakkına sahiptir. Eurobond'lar kuponlu

Hazine Bonosu Nedir?

Resim
Hazine Bonosu Hazine bonosu bir kısa vadeli ve risksiz bir yatırım aracıdır. Hazine bonosu hazine müsteşarlığı tarafından çıkarılan bir yatırım enstrümanıdır. Vadesi bir yıldan kısa borçlanma aracı olduğundan diğer devlet tahvillerine nazaran getirisi daha az olarak gözükür. Yatırımcı vade sonunda ana parasını faiz getirisiyle birlikte elde eder. Piyasalarda bir yıldan kısa vadeli işlem yapmak isteyen yatırımcılar için en risksiz getiri sağlayan en popüler yatırım araçlarından bir tanesidir.   ✅  Makroekonomi  Nedir?  ➤ Hazine Bonosu Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından çıkarılan ve vadesi 1 seneden az olan, Türk lirası veya döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir. Devlet kısa sürede, fon elde etmek amacıyla hazine bonosu satışa koyar ve bu bonoları alan yatırımcılar faiz getirisi elde ederler. Hazine bonoları devlet garantisi altındadır ve bu nedenle de risksiz ve en popüler alternatif yatırım araçlarındandır. Hazine bonosu şu şekilde anlatılabilir; devletin fon ihtiyac

Makroekonomi Nedir?

Resim
  Makroekonomi Makroekonomi, ekonomi biliminin, toplam tüketimi, toplam üretimi, toplam tasarruf, toplam yatırımı, toplam gelir (milli gelir) ve istihdam gibi toplamda olan büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve bununla birlikte çıkarımlar yapan alt dalıdır. Mikroekonomi den farklı olarak, ekonomiyi tamamen bir bütün olarak ele alır ve makro denge çözümlemeleri üzerinde çalışır. İşsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim, gelir dağılımı makroekonominin temel konuları olarak sayılabilir. Kurucusu John Maynard Keynes olarak bilinir. Keynes 1930 tarihine kadar temel ekonomik karar birimlerinin (tüketici, firma ve endüstri) seviyesinden bakılan ekonomi bilimine yepyeni bir boyut kazandırmış, toplamdaki talep kavramını gündeme getirerek işsizlik ve toplam üretim gibi konuları bununla açıklamaya çalışmıştır.   ✅  Finans Yönetimi Nedir?  ➤ Makroekonomi, uluslararası kuruluşlar veya hükümetler tarafından belirlenen politikaların hedeflerini ve önlemlerini belirlerken s

Mikroekonomi Nedir?

Resim
Mikroekonomi: Birey ve Üretici “Micro” öneki Latince kökenlidir ve “küçük” anlamına gelir; haliyle mikroekonomi deyince küçük ekonomik birimleri çalışan alanı kastetmiş oluruz. Mikroekonomi önceden belirlenmiş sektör grupların genelindeki veyahut tek bir mal veya ürün/hizmetle ilgili arz ve talep koşullarını, firma davranış ve maliyetlerini, piyasa türlerini-yapılarını ve genel ekonomik kavramları inceler. Örnek vermek gerekirse mikroekonomi şu gibi şeylere odaklanır: ✅  Finans Yönetimi Nedir?  ➤ Tüketici kararları ve faydayı maksimize etme Firma üretimi ve karı maksimize etme Piyasa dengeleri Devlet müdahalelerinin piyasalara etkisi Dışsallıklar ve diğer piyasa etkileri Diğer bir deyişle mikroekonomi portakal piyasası, veya kalifiye işçi piyasası gibi bireysel piyasaların ürün, elektronik, veya tüm gücüne karşı olan davranışlarını inceler. Mikroekonomi işletme finansı ve kişisel finans, belirli bir hisse senedine yapılacak yatırımlar için yapılan araştırmalar ve girişimler için piya