Kayıtlar

Ocak, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çapraz Kur Nedir?

Resim
Çapraz Kur? Çapraz kur , iki farklı para biriminin birbirine karşı değerini gösteren bir kavramdır. Örneğin, Türk Lirası ile Amerikan Doları arasındaki çapraz kur, bir Türk Lirasının kaç Amerikan Dolarına eşit olduğunu belirtir. Çapraz kur, uluslararası ticaret ve yatırım işlemlerinde önemli bir rol oynar. Çapraz kurun yükselmesi veya düşmesi, bir ülkenin dış ticaret dengesini ve rekabet gücünü etkileyebilir.   ✅  Dolar Endeksi Nedir?   ➤ Her ülkede kurların genellikle dolar cinsinden ifadesi, kurların hesaplanmasında kolaylık sağladığı için, genellikle dolar üzerinden hesaplanır. Türkiye'de de aynı yol izlenmekte, Merkez Bankası dolar tabanlı çapraz kurlar ilan etmektedir. Çapraz Kur Nasıl Hesaplanır? Çapraz kur, iki farklı para biriminin aralarındaki oranın başka bir para birimi cinsinden ifade edilmesine denir. Örneğin, Euro/TL ve Dolar/TL kurlarını kullanarak Euro/Dolar çapraz kurunu hesaplayabiliriz. Çapraz kur hesaplama formülü şöyledir: Çapraz Kur = (Birinci Para Birimi / Ü

Yatırım Fonları Nedir?

Resim
Yatırım Fonları ve Çeşitleri Yatırım fonları, birikimlerinizi profesyonel bir şekilde değerlendirmenizi sağlayan yatırım araçlarıdır. Yatırım fonları, farklı yatırımcılardan toplanan paralarla oluşturulan ve çeşitli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan portföylerdir. Yatırım fonları, riski dağıtmak ve getiriyi artırmak amacıyla portföylerini çeşitlendirirler. Yatırım fonlarına katılmak için belirli bir katılma payı ödemeniz gerekir. Katılma payınız, yatırım fonunun sahip olduğu portföyün ne kadarına ortak olduğunuzu gösterir. ✅   Sanal para nedir? Nasıl kullanılır?   ➤ Yatırım fonlarının avantajları nelerdir? Yatırım fonlarının en önemli avantajı, yatırımlarınızın profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesidir. Böylece yatırım yapmak istediğiniz alanlarda bilgi sahibi olmanız ya da piyasaları takip etmeniz gerekmez. Yatırım fonları, size uygun risk ve getiri beklentilerine göre farklı seçenekler sunar. Yatırım fonları, kişisel tasarruflarınızla yapamayacağınız çeşitli yatırıml

GSMH Nedir?

Resim
Gayri Safi Milli Hasıla Gayri safi milli hasıla (GSMH) , bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. Vatandaşlık ayrımının yapılmasındaki sebep, GSMH'nin gayri safi yurt içi hasıladan (GSYİH) farklı olduğunu belirtmek içindir. GSYİH, o ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke yurttaşlarının ürettiği nihai mal ve hizmetleri de kapsar. ✅  KGF Nedir?  ➤ Başka bir deyişle GSMH, bir ülkenin yurt dışında çalışan vatandaşlarının ülkeye gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYİH’ye eklenip, ülkede çalışan yabancıların kendi ülkelerine gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYİH’den düşülmesi ile elde edilen değerdir. 1990'ların başından itibaren, küreselleşmenin ivme kazanıp, üretim faktörlerinin ve sermayenin, ülke sınırlarının dışına taşması sonucu, makroekonomik analizlerde ilgi, bir ülkenin yurttaşlarının gelirini ifade eden GSMH yerine, bir ülkenin sınırları içerisinde yaratılan toplam geli

Resesyon Nedir?

Resim
Resesyon Merhaba sevgili okurlar, bugün sizlere ekonomi dünyasında sıkça duyduğumuz bir terim olan resesyon nedir, ne anlama gelir ve resesyon olursa ne olur gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Resesyon, ekonomide durgunluk ya da gerileme dönemi olarak tanımlanabilir. Resesyonun teknik bir tanımı ise, bir ülkenin reel gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesidir. Yani ekonomide üretim, istihdam, gelir ve tüketim gibi göstergelerde belirgin bir azalma yaşanır. ✅   Devalüasyon Nedir?  ➤ Resesyonun nedenleri arasında; küresel ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlıklar, savaşlar, doğal afetler, enerji fiyatlarında ani artışlar, para politikalarında hatalar, finansal piyasalarda spekülatif balonlar gibi faktörler sayılabilir. Resesyonun etkileri ise; işsizlik oranının yükselmesi, gelir dağılımının bozulması, yoksulluğun artması, enflasyonun yükselmesi veya deflasyonun oluşması, bütçe açığının artması

TCMB Nedir?

Resim
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin para ve maliye politikalarını yönetmekle görevli olan bağımsız bir kurumdur. TCMB, Türk Lirası'nın değerini korumak, enflasyonu kontrol altında tutmak ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla faaliyet gösterir.   ✅  KGF Nedir?   ➤ TCMB, 1930 yılında kurulmuştur ve Türkiye'nin para politikasını belirlemek ve uygulamakla görevlidir. TCMB, bankaların kaynaklarının kontrol edilmesi, ödeme sistemleri yönetimi, döviz piyasalarının düzenlenmesi, para arzının kontrol edilmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve finansal istikrarın korunması gibi birçok önemli görevi yerine getirir. TCMB, Türkiye'deki diğer finansal kurumlarla yakın bir işbirliği içinde çalışır ve aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde de önemli bir rol oynar. Görevleri Nelerdir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Para politikasını belirlemek ve uygulamak, Bankaların kaynaklarını

Sterilizasyon Nedir?

Resim
Sterilization Sterilizasyon Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemleridir. Örneğin merkez bankası döviz satın aldığı zaman para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi sterilize etmiş olur. ✅  MikroEkonomi Nedir?   ➤ Ekonomi biliminde sterilizasyon, cari açık ya da fazlanın para arzındaki değişimler aracılığıyla yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ya da en aza indirebilmek için yürütülen para politikası uygulamaları için kullanılır. Bunun son dönemlerde Türkiye açısından en önemli yansıması ihtiyaçtan fazla gelen dövizin TL üzerinde yarattığı değerlenme baskısıdır. TCMB , bu baskıyı önleyebilmek için sterilizasyon politikası uygular. Türkiye’ye döviz girişi çeşitli yollarla olur. Bunlar arasında ihracat gelirleri, hizmet gelirleri (turizm, taşımacılık, mali hizmetler vb), yurtdışındaki işçilerin ülkelerine gön

İtfa Nedir?

Resim
Ne Anlama Gelmektedir? İtfa, bir borcu günümüz koşullarında az bir miktarda ödeyip kapatma ve ardında da sönüm anlamına gelmektedir.  Bir borcu azar azar ödeyerek kapatma, sönüm. Ticari hayatımızda, bir borcun azar azar ödenerek bitirilmesi ile muhasebede özellikle demirbaşlar, aktifleştirilen son kıymetlerin değerlerinin yıllara bölünerek yok edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bankacılık sisteminden hukuka, muhasebeden ticarete bir çok alanda kullanılan itfa kelimesinin bir çok anlamı vardır. Kullanıldığı yere göre de sorumluluklar yükler, haklar kazandırır. ✅ MakroEkonomi  Nedir?  ➤ İtfa nedir diye sözlükte arattığınızda karşınıza iç borç geri ödemesi, geri satın alma, ödeme, anonim şirket hisse senetlerinin itibari değerlerinin şirket temettülerinden ayrılan fonun kullanılarak pay sahiplerine ödenmesi, rehinden kurtarma, borcun bir defada ödenmesi, borcun belirli dönemlerde ödenerek kapatılması gibi çok çeşitli karşılıkları bulunmaktadır. Sabit getirili menkul kıymetin vade bitim

Senyoraj Nedir?

Resim
Senyoraj ve Geliri Senyoraj , para basma anlamına gelir. Senyoraj yetkisi ise sadece devletlerin sahip olduğu para basma yetkisi anlamına gelmektedir. Yani bir devletin senyoraj yetkisi varsa para basabilir, bu bağlamda senyoraj geliri de elde etmesi mümkündür. Ülkemizde senyoraj yetkisi 1982 anayasasında belirtilmektedir. Anayasanın 87 numaralı maddesi gereği verilen hüküm aşağıdaki gibidir; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek…” devam eden maddenin para basılmasına izin veren kısmı bu şekildedir. Yani yukarıda yer alan 1982 anayasasının 87. Maddesi gereği para basılma kararının alınması ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilebilmektedir. ✅ Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ➤ Seignorage veya Türkçe karşılığı “hükümranlık hakkı”, devletin para basarak harcamalarını finanse etmesi sonucu fiyat endeks

Bilanço Nedir?

Resim
Bilanço Bilanço, bir şirketin finansal durumunun belirli bir zamandaki anlık görüntüsünü sağlayan bir finansal tablodur. Şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz sermayesini gösterir. Varlıklar, bir şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği ve nakit, alacak hesapları, envanter ve mülk, tesis ve ekipman gibi gelecekte ekonomik faydalar elde etmek için kullanılabilen kaynaklardır. Yükümlülükler, bir şirketin diğer taraflara borçlu olduğu ve borç hesapları, krediler ve tahviller gibi gelecekte ödenmesi gereken yükümlülüklerdir. Öz sermaye, bir şirketin borçları düşüldükten sonra varlıklarında kalan payı temsil eder. Hissedarların katkıda bulunduğu sermayeyi, birikmiş karları ve diğer yedekleri içerir. Bilanço böyle adlandırılır, çünkü varlıkların toplam değeri, borçların ve özkaynakların toplam değerine eşit olmalıdır, dolayısıyla formül: Varlıklar = Borçlar + Özkaynak. Bilanço, bir şirketin likiditesi, ödeme gücü ve finansal sağlığı hakkında bilgi sağladığı için yatırımcılar, alaca

Barter Nedir?

Resim
Barter Sistemi Takas işleminde iki kişinin değiş-tokuş yapılacak ürünlere ihtiyaçları olması ve bu mal veya hizmetlerin değerlerinin birbirine eş değerde olması gerekmektedir. Takas tamamen iki tarafın birbirine güvenine dayalı bir sistemdir. Bu işlemin diğer bir adı da trampadır. ✅  Mikroekonomi Nedir?  ➤ Barter sisteminde ise, birden fazla firma, birden fazla hizmet ve mal bulunmaktadır. Barter sistemi, firmaların bir araya gelerek oluşturduğu bir pazardır ve firmaların arzları ve talepleri Barter Pazarı'nın işlemesini sağlar. Barter pazarında hizmet ve mallar firmalar arasında birebir değil, barter sistemi içerisinde olmaktadır. Barter sistemine üye firma satın aldığı mal ve hizmet bedelini, kendi ürettiği mal veya hizmetle öder. Bu işlemde alıcı ve satıcı bir araya gelmez. İşlemleri, başından sonuna kadar organizatör konumundaki barter firması yürütür. Eğer daha önce kullanmadığınız ve çok sevmediğiniz oyuncaklarınızı başka oyuncaklarla takas yaptıysanız, siz çoktan barter

Dolar Endeksi Nedir?

Resim
Dolar Endeksi ve Hesaplama Dolar endeksi, doların dünyada en çok işlem gören altı para birimi karşısındaki değerini gösteren bir endekstir. Bu endeks, ABD'nin ticaret ortaklarıyla olan ilişkilerini ve doların uluslararası piyasalardaki gücünü yansıtmaktadır. Dolar endeksi hesaplanırken, her para biriminin dolar karşısındaki ağırlığı farklıdır. Bu ağırlıklar, ABD'nin o para birimiyle olan ticaret hacmine göre belirlenir. ✅  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler   ➤ Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyledir: Euro (%57.6) Japon Yeni (%13.6) İngiliz Sterlini (%11.9) Kanada Doları (%9.1) İsveç Kronu (%4.2) İsviçre Frangı (%3.6) Dolar endeksi, 1973 yılında 100 baz puan olarak başlamıştır. O tarihten beri, doların diğer para birimleri karşısındaki değer değişimini ölçmek için kullanılmaktadır. Dolar endeksi yükseldiğinde, doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığı anlamına gelir. Dolar endeksi düştüğünde ise, doların diğer para birimleri karşısında değer

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Resim
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) Varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK), belirli bir varlığın veya varlık grubunun gelir akışını temsil eden ve bu varlıklara dayalı olarak ihraç edilen borçlanma araçlarıdır. VDMK'lar, varlık sahibinin (veya orijinatörün) varlıklarını bir araya getirerek oluşturduğu bir varlık havuzunu teminat olarak kullanır. Bu varlık havuzu, örneğin ipotekli konut kredileri, otomobil kredileri, kredi kartı alacakları, leasing sözleşmeleri veya ticari alacaklar gibi sabit veya değişken gelirli varlıklardan oluşabilir. ✅  Hazine Bonosu  Nedir?   ➤ VDMK'ların amacı, orijinatörün varlıklarını nakde çevirmesi ve finansman maliyetini düşürmesidir. Orijinatör, varlık havuzunu bir özel amaçlı şirkete (ÖAS) devreder ve ÖAS de bu varlıklara dayalı olarak VDMK ihraç eder. ÖAS, VDMK sahiplerine varlık havuzundan elde edilen gelirleri öder. Böylece, VDMK sahipleri varlık havuzunun performansına bağlı olarak belirli bir getiri elde ederler. VDMK'ların avantajlar

Eurobond Nedir?

Resim
Eurobond Eurobond, bir ülke veya kuruluşun yabancı bir para birimi cinsinden ihraç ettiği borçlanma senedidir. Eurobondlar, uluslararası piyasalarda işlem gören ve yatırımcılara sabit veya değişken faiz geliri sağlayan menkul kıymetlerdir. Eurobondlar, ihraç eden ülke veya kuruluşun kredi notuna ve piyasa koşullarına bağlı olarak farklı faiz oranları ve vade süreleri sunar. ✅  Hazine Bonosu  Nedir?   ➤ Eurobondların Avantajları ve Dezavantajları Eurobondların avantajları şunlardır: Eurobondlar, ihraç eden ülke veya kuruluşun yerel para birimindeki dalgalanmalardan etkilenmez. Bu, kur riskini azaltır ve borç ödeme güvenilirliğini artırır. Eurobondlar, ihraç eden ülke veya kuruluşun yerel piyasalardaki likidite sıkıntısı veya faiz yükselişi gibi sorunlardan bağımsız olarak uluslararası yatırımcılara ulaşmasını sağlar. Bu, borçlanma maliyetini düşürür ve finansman kaynağı çeşitlendirir. Eurobondlar, ihraç eden ülke veya kuruluşun yerel piyasalardaki düzenleme ve vergi yükümlülüklerinden

Hazine Bonosu Nedir?

Resim
Hazine Bonosu Hazine bonosu nedir? Bu sorunun cevabını merak eden yatırımcılar için bu blog yazısında hazine bonosunun tanımı, özellikleri, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hazine bonosu, devletin kısa vadeli borçlanma ihtiyacını karşılamak için yurt içi piyasada ihraç ettiği bir menkul kıymettir. Hazine bonosunun vadesi bir yıldan azdır ve sabit veya değişken faizli olabilir. Hazine bonosu alan yatırımcı, vade sonunda anaparasını faiziyle birlikte geri alır.   ✅  Makroekonomi  Nedir?   ➤ Hazine bonosunun en önemli özelliği, devlet güvencesinde olmasıdır. Yani hazine bonosu alan yatırımcı, devletin iflas etmeyeceğini varsayarak risksiz bir yatırım yapmış olur. Hazine bonosunun bir diğer özelliği de likit olmasıdır. Yani hazine bonosu sahibi, istediği zaman piyasada kolayca alıcı bulabilir ve nakde çevirebilir. Hazine bonosunun avantajları arasında şunlar sayılabilir: Risksiz bir yatırım aracıdır. Sabit veya değişken faizli olması seçenek sunar. Vade sü

Makroekonomi Nedir?

Resim
Makroekonomi Makroekonomi, ekonomi biliminin bir alt dalı olarak, ekonomiyi bir bütün olarak ele alır ve toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım, toplam gelir (millî gelir) ve istihdam gibi makro değişkenleri inceler. Makroekonomi, ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, ödemeler dengesi, döviz kuru, faiz oranı gibi ekonomik göstergelerin belirlenmesinde ve ekonomik politikaların oluşturulmasında önemli bir rol oynar.   ✅  Finans Yönetimi Nedir?   ➤ Makroekonominin kökeni, 1930'lu yıllarda yaşanan Büyük Buhran'a kadar uzanır. Bu dönemde, klasik ekonomi teorisi, piyasaların kendi kendine dengeye geleceğini ve işsizliğin geçici bir olgu olduğunu varsayıyordu. Ancak bu varsayım gerçekleşmedi ve işsizlik oranı yüzde 25'e kadar yükseldi. Bu durum karşısında İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes, makroekonomik bir yaklaşım geliştirdi ve "İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi" adlı eserinde yayınladı. Keynes'e göre, piyasalar kendi kendine den

Mikroekonomi Nedir?

Resim
Mikroekonomi Mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen bir bilim dalıdır. Mikroekonomi, ekonomik karar verme süreçlerini, piyasa mekanizmalarını, fiyat oluşumunu, arz ve talep ilişkilerini, rekabet koşullarını, kaynak dağılımını ve etkinliğini analiz eder. Mikroekonomi, bireysel davranışların ve tercihlerin ekonomik sonuçlarını anlamaya çalışır. Mikroekonomi, arz ve talep teorisinin temelini oluşturur ve fiyat mekanizmasının nasıl çalıştığını açıklar. Mikroekonomi ayrıca piyasa yapısı, rekabet, verimlilik, dışsallıklar, kamu malları ve piyasa başarısızlığı gibi konularla da ilgilenir. ✅  Finans Yönetimi Nedir?  ➤ Mikroekonomi, ekonomik sorunlara çözüm bulmak için çeşitli araçlar ve yöntemler kullanır. Bunlardan en önemlisi matematiksel modellerdir. Matematiksel modeller, ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri ifade eden denklemlerden oluşur. Bu modeller sayesinde, ekonomik olayların nedenleri ve sonuçları incelenebilir. Örneğin, bir malın f

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk