Yayınlar

Aralık, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Alternatif Finansman Araçları

Resim
Finansman Araçları Sürekli değişen ve gelişen küresel ekonomik yapılanma içinde ortaya çıkan yeni iş modelleri ve sayısız iş planları söz konusu olduğunda var olan klasik yollarla sermaye sağlayan şirketlerin kaynaklarının yetersiz kaldığı süreç içerisinde deneyimlenmiştir. Artan yatırım taleplerini karşılamak ve ortaya çıkan iş fırsatlarından yararlanabilmek için, yeni bir yaklaşım ve kültür ile işleyen alternatif finansman yöntemleri geliştirilmiştir. Yapıları, kullanım yerleri ve avantaj/dezavantajları açısından alışılagelmiş finansman bonosu ve tahvil gibi konvansiyonel ürünlerin dışındaki başlıca alternatif finansman araçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: Kira Sertifikaları Her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri (“VKŞ”) tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan sermaye piyasası araçlarıdır. Faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Resim
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (kısaca TOBB) Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının birleşmesiyle, özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde mesleki üst kuruluştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin iskeletini oluşturan Oda ve Borsaların sayısı 365'e ulaşmıştır. Bünyesinde 178 Ticaret ve Sanayi Odası, 60 Ticaret Odası, 12 Sanayi Odası, 2 Deniz Ticaret Odası ve 113 Ticaret Borsası bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin toplam üye sayısı 1.300.000 civarındadır.   ✅  Fitch Ratings Nedir?  ➤ Tarihçesi 8 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı kanunda belirtilen esaslara göre, o tarihte mevcut olan oda ve borsaların yetkilileri Şubat 1952'de bir araya gelerek teşkil ettikleri genel kurulla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmen kuruldu. Kuruluşun yapısıyla ilgili olarak 1981, 1986 ve 1988'de yeni kanuni düzenlemeler yapıldı. 5590 sayılı kanun 18.05.2004 tarih ve 5174

Finans Yönetimi Nedir?

Resim
Finans Yönetimi Finans yönetiminin işletmelerin yatırımlarında ve faaliyetlerinde başarı elde etmelerini sağlayan dört temel fonksiyon vardır. Bunlar; üretim, pazarlama, muhasebe ve finans yönetimidir. Bu fonksiyonların en önemlisi finans yönetimidir. Çünkü finans kaynağı olmayan bir işletmede üretimden, pazarlamadan ve muhasebeden bahsedilemez. Dolayısıyla, bir işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi yeterli finansmanı bulması, başarılı bir finans yönetimi ve yeterli karlılığı elde etmesi ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde piyasalarda meydana gelen değişmeler finans sektörünü de karmaşıklaştırmıştır ve finans yönetimi her işletme için bir zorunluluk halini almıştır.   ✅  Finans Kararları Ve Önemi  ➤ Finans Kavramı Finans yönetimini açıklamadan önce finans, finansman ve fon kavramlarının açıklanmasında fayda görmekteyiz. Finans, işletmelerin faaliyetleri için gerekli olan mali kaynakların en uygun şartlarda temin edilmesi ve işletmede birikmiş olan fonların hedeflerin gerçekleş

Kontrgaranti Nedir?

Resim
Kontrgaranti Kontrgarantiler , mektup lehdarına, yuttdışı bir bankanın aracılığı ve garantisiyle yapılan işlemlerdir. Harici ve kontrgarantiler, yerel firmaların yurtdışında iş yapabilmelerini ve yurtdışı firmaların ise Türkiye'de iş yapabilmelerini sağlamaktadır. Harici garantiler doğrudan mektup lehdarına gönderilirken, kontrgarantide lehtarın bulunduğu ülkede bir banka garanti mektubunu düzenlemektedir. ✅  Harici Garanti Nedir?  ➤   Kontrgarantiler, bir garanti veya banka teminat mektubunun verilmesine ilişkin banka güvencesi sağlayan taahhütlerdir. Kontrgaranti ile yurdışında direkt olarak Türkiye’nin riskini almak istemeyen veya alamayan müşterilere yurtdışından garanti verilmesi mümkündür. Aynı şekilde yurt içindeki bir bankadan garanti verilmesini isteyen müşterilerin ihtiyacı da yurtdışındn gelen kontrgarantiler ile karşılanabilir. Uluslararası Kurallarda Garanti Tanımı Kontrgaranti (counter-guarantee), kontrgarantör tarafından diğer bir tarafa, o diğer tarafın bir garant

Harici Garanti Nedir?

Resim
Harici Garanti Harici garantiler , bankanın firmalar lehine vermiş olduğu teminat mektupları olup, yurt dışı kurum ve kuruluşlara hitaben düzenlenmektedir. Bu tür garantiler, lehine mektup düzenlenin ilk talebinde, mektup düzenleyen bankanın geri dönülemez ve koşulsuz ödeme taahhüdü niteliğindedir. ✅  Kontrgaranti Nedir?  ➤   Mal mukabili kredili satış yapan firmaların, bu satışlarından doğan genelde 90-120 gün vadeli alacaklarının factor veya factoring şirketi olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması şeklinde tanımlanır ve belirli bir ücret ve komisyon karşılığında ihracatçıya mal bedelini erken tahsil etme imkanı sağlar. Garantiler veya Banka Teminat Mektupları bir işin veya ödemenin yapılacağına ilişkin banka güvencesi sağlayan taahhütlerdir. Banka garantileri ile yurtdışında veya yurtiçinde yapacağınız yasal her türlü iş veya ödeme için müşterinize güvence verebilirsiniz. Uluslararası Kurallarda Garanti Tanımı Garanti veya teminat mektubu (demand guarantee

Fitch Ratings Nedir?

Resim
Fitch Ratings Fitch veya diğer adıyla Fitch Ratings , 1913 yılında, ABD’li John Knowles tarafından New York’ta Fitch Publishing Company ismi ile Fitch Group altında kurulmuş olan kredi decerelendirme kuruluşudur. FG bünyesinde yer alan Fitch Ratings 1975 yılında günümüze dünyaca bilinen üç istatistik değerlendirme kuruluşundan biri olarak kabul edilmiştir. Diğer önemli, ayrıca da ABD Güvenlik ve Döviz Komisyonu tarafından tanınan üç önemli kredi derecelendirme kuruluşu ise Moody’s, Standarts & Poor’s. ✅  Finans Kararları Ve Önemi  ➤ Fitch Ratings’in Dünyada iki ayrı merkezi bulunmaktadır. Bunlar İngiltere’nin başkenti Londra ve ABD’nin New York kentinde yer almaktadır. Kurum ulusal olarak da tanınan üç büyük kredi kuruluşunun en küçüğüdür. Bu nedenle Moodys ve Standarts & Poor’s’a göre daha kısıtlı bir pazar payına sahiptir. Bu üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu sektörün yüzde doksan beşini ellerinde bulundurmaktadır. Sektörün yüzde seksenini Standarts & Poor’s.ve Mood

Kobilerde Finansman Sorunları

Resim
Kobilerde Finans Bilgi Gücü Kobilerde yaşanan sermaye sorunlarıyla birlikte KOBİ’lerin yöneticilerinin finansman bilgileri yeterli olmaması ve bu konuda yetişmiş elemanlar istihdam etmemeleri de sorunu derinleştirmektedir.  Sürdürülebilir olmak Finansal Bilgi Gücü ile doğru orantılıdır. ✅ Finans Kararları Ve Önemi ➤ KOBİ’lerin ülkemizde yaşadığı en önemli sorunların başında finansal sorunlar gelmektedir. Menkul Kıymet Borsalarından yararlanamama, uygun koşullarda banka kredisi temin edememe, yeni finansman yöntemlerinin bilinerek uygulanamaması gibi finansman sorunları tüm işletmeler için önemli problemlerdir. Tüm dünyada ve Türkiye’de işletmelerin finansman problemleri ilgili sektördeki işletmelerin ve dolayısıyla sektörün başarısını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu bağlamda kuruluş sermayesinin temini, banka kredilerinden yararlanma düzeyleri, teşviklerden yararlanma, diğer borçlanma olanakları, sermaye artırımı, kredi garanti fonu, risk sermayesi, leasing ve faktoring gibi finans

Faktoring Nedir?

Resim
Faktoring Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli, fatura veya fatura yerine geçen bir belgeye dayanan alacakların (çek, senet) faktoring şirketi tarafından temlik alınması yoluyla, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansal üründür. Faktoring, en genel anlamı ile, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklar'ın temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir. Faktoring, KOBİ’lerin yurt içi satışlarına dayalı olarak finansman sağladığı ve bu tip işletmelerin önemli zamanını alan alacakların tahsili işlemlerini yürüttüğü gibi, yurt dışı işlemlerle de ihracatı kolaylaştırmakta, sunduğu finansman yanında ihracat bedelinin ödenmesini garanti etmek ve bu bedelin vadesinden önce yurda getirilmesine olanak sağlamaktadır. ✅  Finans Kararları Ve Önemi ➤ Temel olarak 2 çeşide ayrılır 1. Yurt içi Faktoring Aynı ülke sınırları içinde bulunan faktoring şirket

TMSF Nedir?

Resim
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Tasarruf sahiplerinin haklarını yolsuzluk ve usulsüzlüklerden korumak amacıyla kurulmuş devlet kurumudur. Eskiden T.C. Merkez Bankası bünyesinde iken, artık cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Tasarruf mevduatını sigorta etmek üzere 1983 yılında T.C. Merkez Bankası bünyesinde kurulan kurum, 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ( BDDK ) kurulması ile de temsil ve idare bakımından BDDK altında yeniden yapılandırılmıştır. 26 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5020 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nda değişiklik yapılarak TMSF'nin karar organının Fon Kurulu olduğu ve TMSF'nin genel yönetim ve temsili ile Fon Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesinin Fon Kurulu Başkanına ait olduğu hükme bağlandı ve TMSF özerk bir statüye kavuştu. ✅   BDDK Nedir?  ➤ Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu sigortası nedir? Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katıl

Katılım Bankacılığı Nedir?

Resim
Katılım Bankalarının Kuruluş Amacı Nedir?  Katılım Bankaları ile Diğer Bankalar (Mevduat Bankaları) Arasındaki Başlıca Farklılıklar Nelerdir? Katılım bankaları ile mevduat bankaları fonksiyonel olarak birbirine benzemektedir. Her iki tür bankacılık da halktan ve çeşitli kuruluşlardan topladıkları tasarrufları tüccar, sanayici ve tüketicilere kullandırmakta, tasarruflar ve yatırımlar arasında aracılık yapmaktadır. Ayrıca dış ticaret, teminat mektubu, çek, senet ve kredi kartı gibi diğer bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Türkiye’de ve dünyada halkın bir kesimi, faiz gelirlerinden uzak durmaktadır. Bu nedenle klasik bankalara gitmeyen fonlar atıl kalmaktadır. Bu durum hem genel ekonomi açısından, hem de tasarruf sahibi açısından bir kayıptır. Katılım bankaları, mali sektörde bir yenilik olarak, faiz hassasiyeti nedeniyle klasik bankalara gitmeyen fonları ekonomiye kazandırmak ve tasarruf sahiplerinin fonlarını güvenle saklamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olmak, alte

Yatırım Bankacılığı Nedir?

Resim
Yatırım Bankacılığı Banka çeşitleri arasında olan yatırım bankacılığı, farklı sektörlere hizmet etmek için kurulmuştur. Adından da anlaşılacağı gibi yatırım yapacak kişi ve kuruluşlara fon sağlamak ilk amaçlarıdır. Bu durum da ticari faaliyetlerde bulunacak ve yatırım yapacak kişilerin çalışacağı bir banka türü olduğunu gösterir. Sunduğu avantajlar, kredi özellikleri ve destekleme projeleri ile birçok ticari kuruluşun gözdesidir. Üstelik sadece ilk kuruluş aşamasında değil, ticari faaliyetlerin sürdürüldüğü sürece de bu desteklerine devam ederler. ✅ Katılım Bankacılığı Nedir? ➤ Yatırım bankacılığı; özel ve kamu sektör şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerinin devamını sağlar. Bunu ise menkul kıymet ihraç ederek gerçekleştirir. Yani kendilerine uzun vadeli kaynak sağlamak isteyen işletmeler için tasarruflarını menkul kıymetlerle değerlendirmek isteyen yatırımcılar arasında alışveriş yapılmasını sağlar. Buradan yatırım bankacılığının aracılık görevi üstlendiğini

Eximbank Nedir?

Resim
Eximbank Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. ✅ KGF Nedir? ➤ Türk Eximbank’ı Tanıyalım Türkiye'de 1980’li yılların başından itibaren geleneksel ithal ikameci politikalar bırakılarak dışa açık politikalar izlenmeye başlanmış ve ihracat büyük önem kazanmıştır. Bu yeniden yapılanma süreci içinde ihracatın desteklenmesi görevi 1987 yılında kurulan Türk Eximbank tarafından üstlenilmiştir. Türk Eximbank resmi destekli ihracat finansman kuruluşu olarak 1987 yılında faaliyete geçmiş ve 1988 yılı başında programlarını fiilen uygulamaya başlamıştır. Türk Eximbank, kurulduğundan bugüne ihracat sektörünün talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürekli yeni programlar uygulamaya koymakta, mevcut programla

Finans Kararları Ve Önemi

Resim
Finans Yönetimi Neden Gereklidir? İşletmelerin değişimlere karşı hayatta kalabilmeleri için güçlü bir Finans Yönetimi gereklidir. Güçlü bir finansal yapıyı oluşturmak istiyorsak ilk olarak bu yapıyı etkileyen faktörleri belirlemeliyiz. Bu faktörler:  Tüketici davranışlarındaki değişiklikler,  Ekonomik krizler,  Rekabet koşulları,  Teknolojik Gelişmeler dir. İşletmelerin genel amacı kar elde etmek ve işletmenin piyasa değerini maksimum düzeye çıkarmaktır. Bu yüzden Finans Yönetimi için gerekli olan temel kararları 3 başlık altında toplamak mümkündür: Yatırım Kararları Yatırım, sermayenin mal ve hizmet üretimine tahsis edilmesidir. Finans yöneticilerinden ilk başta yatırım ile ilgili kararlar alması beklenir. Yöneticilerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeni varlıklara ihtiyacı vardır. Finans yöneticileri iyi bir yatırım için 4 koşulu dikkate almalıdır: Fizibilite etütleri, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi ve önlemler alınmasıdır. Yatırımdan Beklenen Nakit Girişleri Se

Borç Yapılandırma

Resim
Borç Yapılandırma İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır? İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir ya da SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz. Ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ve diğerlerini ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu çeşitli kurumlar tarafından zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz. ✅  Hesaplama Araçları  ➤  Kredi Yapılandırma Nasıl Yapılır? Bankalardan daha önce kredi kullandıysanız ve ödeme planına uyamıyorsanız kredi vadesini yükselterek ödemeleri minimize etmeye çalışabilir ya da kredi borcunuzu ödemeye devam ederken faiz oranlarına indirim yapıldığında bu indirimden yararlanmak isteyebilirsiniz. Konut kredisi ülkemizde en çok

KGF Nedir?

Resim
KGF - Kredi Garanti Fonu KGF (Kredi Garanti Fonu), 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır. ✅  Eximbank Nedir?  ➤ KGF DEVLET KURULUŞU MUDUR? KGF (Kredi Garanti Fonu), Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,

Forward Nedir?

Resim
Forward İhracatçıyı belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi alma veya satma, Bankayı ise dövizi satma veya alma yükümlüsü kılan, vade sonunda ise nakdi uzlaşmalı ya da kaydi teslimatlı olarak gerçekleştirilen ticari işlemler anlamına gelir. ✅    Forward Hesaplama Aracı  ➤ Forward Türleri Nelerdir? Bankanın İhracatçıdan Döviz Kuru Forward Alışı: İhracatçı önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden anlaşılan fiyat üzerinden Bankaya satar. Banka ise önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden anlaşılan fiyat üzerinden satın almakla yükümlüdür. Forward işleminde İhracatçının yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşılık Banka, İhracatçıdan teminat talep eder. Bankanın İhracatçıya Döviz Kuru Forward Satışı: İhracatçı önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden anlaşılan fiyat üzerinden Bankadan alır. Banka ise önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden anlaşılan fiyat üzerinden satmakla yükümlüdür. Forwa

Türkiye Bankalar Birliği Nedir?

Resim
TBB Türkiye Bankalar Birliği (TBB) , 1958'de kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TBB'nin yönetim merkezi İstanbul'dadır. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 79. Maddesine göre TBB'ye üye olmak zorundadır. 17 Eylül 2014 tarihi itibarıyla TBB'nin 47 üyesi bulunmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye'de bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini gözeterek, sektörün büyümesine, sağlıklı çalışmasına, bankacılık mesleğinin gelişmesine, haksız rekabetin önlenmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Kaynak: tr.wikipedia.org

BDDK Nedir?

Resim
   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu. Tarihçe Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir. İdari Yapılanma ve Bağımsızlık Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul

STK Nedir?

Resim
Sivil Toplum Kuruluşu Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri , resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.  Anlam ve içerik bakımından kitle örgütlerinden ayrılırlar. Sivil toplum kuruluşlarının önemli bir kısmı güdümlü bir yapılanma içerisinde belli merkezlere bağlı çalışmaktadırlar. Fakat buna karşın kitle örgütleri ise, adı üstünde, kitlelerin ürünü, sesi ve gücüdürler. Bu ürün, ses ve güç, demokratik ilkelerin örgütlenmenin omurgasına yerleşmiş olmasından meydana geli