Kayıtlar

Mayıs, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dalgalı Kur Sistemi Nedir?

Resim
Dalgalı Kur Sistemi Dalgalı kur sistemi, bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerinin piyasa arz ve taleb ine göre belirlendiği bir sistemdir. Bu sistemde, merkez bankası kurun belirli bir aralıkta kalması için müdahale edebilir, ancak bu müdahaleler sık ve büyük olmaz. Dalgalı kur sistemi, sabit kur sisteminin aksine, ülkelerin diş ticaret ve finansal akımlara daha esnek bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Dalgalı kur sisteminin avantajları ve dezavantajları vardır. ✅    Fakirliğin Formülü Nedir?    ➤ Dalgalı kur sisteminin avantajları şunlardır: Ülkeler kendi para politikalarını belirleyebilirler. Merkez bankası faiz oranlarını, enflasyonu ve büyümeyi kontrol etmek için ayarlayabilir. Bu sayede, ülke içindeki ekonomik koşullara göre daha uygun bir para politikası izlenebilir. Ülkeler dış ekonomik şoklara daha iyi uyum sağlayabilirler. Dış ticaret dengesi bozulursa veya sermaye akımları tersine dönerse, kurun değişmesi ülkenin rekabet gü

Fakirliğin Formülü Nedir?

Resim
Fakirliğin Formülü Fakirlik, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Fakirlik, sadece maddi yoksunluk değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve siyasi haklardan mahrumiyet anlamına da gelir. Fakirlik, hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur. Fakirliğin nedenleri ve sonuçları çok çeşitlidir. Fakirliği ölçmek ve azaltmak için farklı yöntemler ve modeller geliştirilmiştir. ✅    Evrensel Temel Gelir Nedir?    ➤ Fakirliği ölçmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri, fakirlik sınırıdır. Fakirlik sınırı, bir ülkede veya bölgede yaşayan insanların belirli bir süre içinde ulaşması gereken minimum gelir veya tüketim düzeyini ifade eder. Fakirlik sınırı, ülkeler arasında ve ülkeler içinde farklılık gösterir. Fakirlik sınırının altında yaşayan insanlar fakir olarak kabul edilir. Fakirliği ölçmek için kullanılan bir diğer yöntem ise, fakirlik indeksidir. Fakirlik indeksi, fakirliğin boyutunu, derinliğini ve yaygınlığını gösteren bir istatistiksel değerdir. Fakirlik indeks

Yatırım Teşviği Nedir?

Resim
Yatırım Teşviği Yatırım teşviği, devlet tarafından yatırımcılara sunulan ve yatırım maliyetlerini azaltan, yatırım karlılığını artıran ve yatırımın gerçekleştirilmesini kolaylaştıran bir destek mekanizmasıdır. Yatırım teşviği, ülke ekonomisinin gelişmesine, istihdamın artmasına, teknolojik yenilenmeye ve rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlar. ✅    Yatırım Fonları Nedir?    ➤ Yatırım teşviği almak için yatırımcıların öncelikle yatırım teşvik belgesi başvurusu yapmaları gerekir. Yatırım teşvik belgesi, yatırımın niteliğini, tutarını, süresini, yeri ve destek unsurlarını gösteren bir belgedir. Yatırım teşvik belgesi başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılır. Başvuru için gerekli belgeler arasında başvuru dilekçesi, yatırım bilgi formu, makine ve teçhizat proformaları, imza sirküleri ve sicil gazetesi bulunur. Yatırım teşviği kapsamında sunulan destek unsurları şunlardır: Vergi indirimi: Yatırımcılara gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirim imkanı sağlar. Sigor

Sosyal Refah Devleti Nedir?

Resim
Sosyal Refah Devleti Sosyal refah devleti nedir? Bu sorunun cevabını arayan birçok kişi vardır. Refah devleti, kısaca, devletin vatandaşlarının ekonomik ve sosyal refahını sağlamak için aktif bir rol üstlendiği devlet modelidir. Refah devleti, piyasa mekanizmasının yetersiz kaldığı alanlarda müdahale eder, gelir dağılımını düzeltir, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler sunar, fırsat eşitliği yaratır ve vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltir. ✅    Evrensel Temel Gelir Nedir?    ➤ Sosyal refah devleti kavramı, 19. yüzyılın sonlarında klasik liberalizme karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılın başlarında ise özellikle İskandinav ülkelerinde gelişmiştir. Refah devleti anlayışı, devletin sadece hukuk düzenini korumakla yetinmeyip, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için de sorumluluk alması gerektiğini savunur. Sosyal refah devletinin araçları arasında artan oranlı vergileme, sosyal güvenlik ve işsizlik ödemeleri, tarımsal destekleme politikaları, ücretsiz veya düş

C Tipi Finansman Bonosu Nedir?

Resim
C Tipi Finansman Bonosu C tipi finansman bonosu, bir bankanın müşterek borçlu ve müteselsil kefil şeklinde garantisini taşıyan bir borçlanma aracıdır. Bu bonolar, şirketlerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları senetlerdir. Finansman bonolarının vadesi 9 ayı geçemez. Finansman bonoları, yatırımcılara sabit ya da değişken faiz geliri sağlarlar. Ayrıca, devlet güvencesi altında olmadıkları için hazine bonolarından daha yüksek faiz oranları sunarlar.  ✅    A Tipi Yatırım Fonu Nedir?    ➤ Finansman bonolarının avantajları ve riskleri nelerdir?  Finansman bonolarının avantajları şunlardır: Yatırımcılara sabit ya da değişken faiz geliri sağlarlar. Hazine bonolarından daha yüksek faiz oranları sunarlar. Banka garantisi ile güvenilirlik kazanırlar. Likit bir piyasada işlem görürler. Finansman bonolarının riskleri şunlardır: Devlet güvencesi altında olmadıkları için iflas riski taşırlar. Faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenebilirler. Vade sonunda anapara ve fai

Vergi Adaleti Nedir?

Resim
Vergi Adaleti Vergi adaleti, bir vergi sisteminin vergi mükellefleri arasında adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını ifade eden bir kavramdır. Vergi adaleti, vergi kanunlarının tüm mükelleflere eşit şekilde uygulanması ve herkesin vergi yükümlülüklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ile sağlanır. Vergi adaleti, vergi sisteminin temel prensiplerinden biridir ve tüm ülkelerde vergi mevzuatlarında yer almaktadır. ✅    Negatif Vergiler Nedir?    ➤      UBI Nedir  ➤ Vergi adaletinin sağlanmasında, iki temel yaklaşım bulunmaktadır.  Bunlardan birisi **ödeme gücü yaklaşımı** dır. Bu yaklaşım, verginin, mükellefin ödeme gücüne göre konmasını savunur. Yani, geliri veya serveti daha fazla olanların daha fazla vergi ödemesini gerektirir. Bu yaklaşımda, en az geçim indirimi, artan oranlı tarifeler, ayırma ilkesi, muafiyetler ve istisnalar gibi araçlar kullanılmaktadır . Ödeme gücü yaklaşımı, gelir dağılımını düzeltmeyi ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlar. Diğer yaklaşım ise **yararlanma yakla

Revalüasyon Nedir?

Resim
Revalüasyon Revalüasyon, bir ülkenin para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıdır. Revalüasyon, ülkenin merkez bankası tarafından belirlenen resmi döviz kuru üzerinden gerçekleştirilir. Revalüasyonun nedenleri arasında, ülkenin dış ticaret fazlası vermesi, enflasyon un düşük olması, yabancı sermaye girişinin artması gibi faktörler sayılabilir. ✅    Devalüasyon Nedir?    ➤   Revalüasyonun etkileri ise, ülkenin ihracatını olumsuz yönde etkilemesi, ithalatını ise olumlu yönde etkilemesidir. Revalüasyon, ihracatçıların rekabet gücünü azaltırken, ithalatçıların alım gücünü arttırır. Bu nedenle, revalüasyonun ekonomik büyümeye ve istihdama olan etkisi tartışmalıdır. Revalüasyonun avantajları arasında, enflasyonun düşmesi, dış borcun azalması, yatırım ortamının iyileşmesi gibi unsurlar yer alırken, dezavantajları arasında ise, ihracatın azalması, cari açığın artması, sanayinin zayıflaması gibi unsurlar bulunur. Revalüasyon, bir ülkenin para politikasının bir aracıdır

Yedek Akçeler Ne Demek?

Resim
Yedek Akçeler Yedek akçeler, bir ülkenin döviz rezervlerinin bir parçası olarak tuttuğu yabancı para birimleri veya değerli metaller dir. Yedek akçeler, uluslararası ticarette veya finansal krizlerde kullanılabilir. Yedek akçelerin büyüklüğü, bir ülkenin ekonomik gücünü ve istikrarını yansıtır. ✅    Kobiler Finans Desteği İle Nasıl Güçlenir?    ➤   Yedek akçeler, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu nakit rezervleridir. Yedek akçeler, işletmenin beklenmedik harcamaları karşılayabilmesi, kredi ödemelerini yapabilmesi, yatırım fırsatlarını değerlendirebilmesi ve kriz durumlarında likidite sağlayabilmesi için önemlidir. Yedek akçelerin miktarı, işletmenin nakit akışı, gelir-gider dengesi, borç durumu, sektör özellikleri ve risk toleransı gibi faktörlere bağlıdır. Yedek akçelerin yönetimi, işletmenin finansal performansını ve karlılığını etkileyen bir unsurdur. Yedek akçelerin çok fazla olması, işletmenin nakit verimliliğini düşürürken, yedek akçelerin çok

Satın Alma Gücü Paritesi SAGP Nedir?

Resim
Satın Alma Gücü Paritesi Satın alma gücü paritesi (SAGP), farklı ülkelerdeki para birimlerinin satın alma gücünü karşılaştırmak için kullanılan bir ekonomik göstergedir. SAGP, aynı mal veya hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyatlarını eşitleyen bir döviz kuru olarak tanımlanabilir. SAGP, nominal döviz kurlarından farklı olarak, fiyat seviyelerindeki farklılıkları da dikkate alır. ✅   Ekonomide Kalkınma Hızı Nedir?   ➤ SAGP'nin temel amacı, farklı ülkelerin yaşam standartlarını ve ekonomik performanslarını daha adil bir şekilde karşılaştırmaktır. Nominal döviz kurları, piyasa koşullarından etkilenebilir ve bazen yanıltıcı olabilir. Örneğin, bir ülkenin para birimi değer kaybederse, nominal döviz kuruna göre o ülkenin milli geliri düşük görünebilir. Ancak, SAGP'ye göre o ülkenin satın alma gücü daha yüksek olabilir. SAGP'nin hesaplanmasında kullanılan en yaygın yöntemlerden biri, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından geliştirilen ve her yıl güncellenen Uluslararası

Açık Piyasa İşlemleri Nedir?

Resim
Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Açık Piyasa İşlemleri (APİ), Merkez Bankası'nın finans piyasasındaki kısa vadeli faiz oranlarını politika faizi etrafında oluşmasını sağlamak ve likiditeyi düzenlemek için yaptığı kısa vadeli tahvil ve senet alım-satım işlemleridir. Açık piyasa işlemleri, para arzının kontrolünü kolaylaştırırken, uzun vadede anti enflasyonist politikaya yardımcı olur. Dolayısıyla da ekonomik istikrar amacıyla da kullanılabilir. Açık piyasa işlemlerinin genel çerçevesi, Merkez Bankası Kanunu'nun 52'inci ve 56'ıncı maddeleriyle belirlenmiştir. Açık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla yapılamaz. Bunun yanında Merkez Bankası, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasa dan satın alamaz. ✅    Finans Neyi İfade Eder?    ➤   Açık Piyasa İşlemleri Çeşitleri Açık piyasa işlemleri çeşitleri şunlar

Finansal Portföy Yönetimi Nedir?

Resim
Finansal Portföy Yönetimi Finansal portföy yönetimi, yatırımcıların ellerinde bulundurdukları farklı yatırım araçlarını en iyi şekilde değerlendirmek için uzmanlar tarafından yapılan bir süreçtir. Finansal portföy yönetiminin amacı, yatırımcının risk ve getiri beklentilerine uygun olarak portföyünü oluşturmak, takip etmek ve gerektiğinde güncellemek veya değiştirmektir. ✅    A Tipi Yatırım Fonu Nedir?    ➤ Finansal portföy yönetimi yapmak için, yatırımcının öncelikle kendi risk profili, yatırım hedefleri, vade tercihi ve bütçesi gibi faktörleri belirlemesi gerekir. Bu faktörler, portföyün içeriğini ve dağılımını etkiler. Örneğin, uzun vadeli ve düşük riskli bir yatırım hedefi olan bir yatırımcı, portföyünde daha çok tahvil, mevduat veya altın gibi araçlara yer verebilir. Kısa vadeli ve yüksek riskli bir yatırım hedefi olan bir yatırımcı ise portföyünde daha çok hisse senedi, döviz veya sanal para birimleri gibi araçlara yer verebilir. Finansal portföy yönetimi yaparken, yatırımcını

Pay Senedi Ne Demek?

Resim
Pay Senedi Pay senedi, bir şirketin sermayesinin belirli bir bölümünü temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren bir belgedir. Pay senedi sahipleri, şirketin karından, yönetiminden ve tasfiye halindeki varlıklarından pay alırlar. Pay senetleri, anonim ortaklıklar ve sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar tarafından çıkarılabilir. ✅    A Tipi Yatırım Fonu Nedir?    ➤ Pay senetleri, çeşitli özelliklere göre sınıflandırılabilir.  Bunlardan bazıları şunlardır: Adi ve imtiyazlı pay senetleri: Adi pay senetleri, sahiplerine eşit haklar tanıyan standart pay senetleridir. İmtiyazlı pay senetleri ise adi pay senetlerinden daha fazla ayrıcalık sağlayan pay senetleridir. Örneğin, imtiyazlı pay senedi sahipleri, adi pay senedi sahiplerinden daha önce kar payı alabilir veya oy kullanma hakkına sahip olmayabilir. Nama ve hamiline yazılı pay senetleri: Nama yazılı pay senetleri, belirli bir kişinin adına düzenlenen ve devredilmesi için ciro edilmesi gereken pay senetleridir. Hamiline y

Kambiyo Ne Anlama Gelmektedir?

Resim
Kambiyo Nedir? Kambiyo, bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimiyle değiştirilmesi işlemine verilen addır. Kambiyo işlemleri, uluslararası ticaretin ve finansal piyasaların vazgeçilmez bir parçasıdır. Kambiyo işlemleri, döviz kuru adı verilen bir oranla gerçekleştirilir. Döviz kuru, bir para biriminin başka bir para birimi cinsinden değerini gösterir. ✅    Swap Nedir?    ➤  Kambiyo işlemlerinin temel amacı, farklı para birimleriyle yapılan ödemeleri kolaylaştırmaktır. Örneğin, Türkiye'de yaşayan bir kişi, ABD'den bir ürün satın almak istediğinde, Türk lirası ile ödeme yapamaz. Bu durumda, kambiyo işlemi yaparak Türk lirasını Amerikan dolarına çevirmesi gerekir. Böylece, satıcıya istediği para birimiyle ödeme yapabilir. Kambiyo işlemleri, aynı zamanda spekülatif amaçlarla da yapılabilir. Spekülatif amaçlı kambiyo işlemleri, döviz kurlarındaki değişimlerden kar elde etmek için yapılan alım-satım işlemleridir. Örneğin, bir kişi, Türk lirasının Amerikan doları ka

Ekonomik Belirsizlik Nedir?

Resim
Ekonomik Belirsizlik Bu sorunun cevabını arayan birçok kişi var, özellikle de pandemi döneminde. Ekonomik belirsizlik, gelecekteki ekonomik durumun ne olacağını tam olarak bilememek demektir. Örneğin, enflasyonun, faizin, kurun, gelirin, istihdamın, büyümenin nasıl olacağını kesin olarak tahmin edememek ekonomik belirsizliği artırır. ✅    Finans Neyi İfade Eder?    ➤  Ekonomik belirsizlik neden önemlidir? Çünkü insanların ve firmaların kararlarını etkiler. Ekonomik belirsizlik yüksek olduğunda, insanlar ve firmalar daha temkinli davranır, harcama ve yatırım yapmaktan kaçınır, tasarrufa yönelir. Bu da ekonomik aktiviteyi yavaşlatır, talebi azaltır, büyümeyi olumsuz etkiler. Ekonomik belirsizliği ne artırır? Ekonomik belirsizliği artıran birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Siyasi istikrarsızlık: Siyasi otoritenin zayıflaması, hükümet değişiklikleri, seçimler, anayasa referandumları gibi siyasi gelişmeler ekonomik politikalarda değişiklik olabileceği beklentisini yaratır

Genel Ekonomi Nedir?

Resim
Genel Ekonomi Genel ekonomi, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları üretim, tüketim, ticaret ve dağıtım faaliyetlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Genel ekonomi, ekonomik sistemlerin nasıl işlediğini, kaynakların nasıl kullanıldığını ve dağıtıldığını, ekonomik aktörlerin nasıl karar verdiklerini ve ekonomik sorunların nasıl çözülebileceğini anlamaya çalışır. Genel ekonomi, bireysel ve toplumsal refahı artırmayı amaçlar. ✅    Finans Eğitiminin Yararları Nedir?    ➤ Genel ekonomi, iki alt dal olan makroekonomi ve mikroekonomi den oluşur. Makroekonomi, ekonominin bütününü veya genel seviyelerini (milli gelir, enflasyon, işsizlik vb.) ele alır. Mikroekonomi ise ekonominin küçük birimlerini veya bireysel seviyelerini (tüketiciler, firmalar, piyasalar vb.) inceler. Genel ekonomi ayrıca karmaekonomi olarak da adlandırılan bir kavramı içerir. Karmaekonomi, piyasa ekonomisi ile planlı ekonomi arasında bir denge kurmaya çalışan bir ekonomik sistemdir. Karmaekonomide hem özel se

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk