Kobiler Finans Desteği İle Nasıl Güçlenir?

Kobiler; Finans Desteği ile Nasıl Güçlenir?

"Kobi"ler İçin Finans Desteği

Finans desteği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (kobi) gelişmesi ve rekabet gücü kazanması için önemli bir kaynaktır. Finans desteği almak isteyen kobi'ler, farklı kurum ve kuruluşlardan uygun koşullarda kredi, hibe, teşvik veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Finans desteği almak için kobi'lerin öncelikle ihtiyaçlarını belirlemeleri, uygun finansman kaynağını araştırmaları ve başvuru sürecini takip etmeleri gerekmektedir.
 • Finans Nedir?
 • Finans Yöneticisinin Görevleri
 • Finans Kaynakları
 • Finans Konusunda İşletmeler Neden Zorluk Çekiyorlar?


Finans Nedir? "Finans’ın Anlamı Nedir?”

Finans, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların sağlanması, yönetilmesi ve kullanılması ile ilgili bir bilim dalıdır. Finansın temel amacı, bireylerin, işletmelerin ve kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları fonları en uygun koşullarda elde etmelerine ve bu fonları en verimli şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmaktır.

Finansın kapsamı oldukça geniştir. Finansın alt dalları arasında şunlar sayılabilir:
 • Para ve bankacılık: Para arzı, para politikası, bankaların işleyişi ve finansal piyasalarla ilişkileri gibi konuları inceler.
 • Finansal yönetim: İşletmelerin finansal karar alma süreçlerini, bütçeleme, yatırım, finansman ve temettü politikalarını analiz eder.
 • Finansal piyasalar ve kurumlar: Hisse senedi, tahvil, türev ürünler gibi finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasaların işlevleri, düzenlemeleri ve riskleri ile bu piyasalarda faaliyet gösteren kurumların rolleri ve sorumlulukları üzerine odaklanır.
 • Uluslararası finans: Farklı ülkelerin para birimleri, döviz kurları, döviz piyasaları, uluslararası ticaret ve yatırım akımları gibi konuları ele alır.
 • Kamu finansı: Kamu harcamaları, vergiler, borçlanma, bütçe açığı ve fazlası gibi kamu kesiminin finansal faaliyetlerini inceleyen bir alan olarak tanımlanabilir.
Finans, hem teorik hem de pratik açıdan önemli bir disiplindir. Finansal bilgi ve becerileri olan kişiler, ekonomik sistem içindeki farklı aktörlerin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilir, fırsatları değerlendirebilir ve riskleri yönetebilir. Finans alanında çalışmak isteyen kişiler için çeşitli meslek seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar arasında bankacılık, sigortacılık, yatırım danışmanlığı, muhasebe, denetim, borsa aracılığı gibi örnekler verilebilir.


Finans Yöneticisinin Görevleri

Finans yöneticisi, bir kurumun finansal kaynaklarını planlayan, yöneten ve denetleyen kişidir. Finans yöneticisinin görevleri arasında şunlar sayılabilir:
 • Kurumun gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve uygulamak
 • Kurumun nakit akışını takip etmek ve likidite sorunlarını önlemek
 • Kurumun borç ve alacak durumunu izlemek ve tahsilatları sağlamak
 • Kurumun finansal risklerini analiz etmek ve gerekli önlemleri almak
 • Kurumun finansal raporlarını hazırlamak ve sunmak
 • Kurumun finansal performansını değerlendirmek ve iyileştirme önerileri sunmak
 • Kurumun finansal stratejilerini belirlemek ve uygulamak
 • Kurumun finansal hedeflerine ulaşmasını sağlamak
 • Kurumun finansal konularda ilgili kurumlarla ilişkilerini yürütmek
 • Kurumun finansal konularda yasal mevzuata uygun hareket etmesini sağlamak
Finans yöneticisi, kurumun başarısı için çok önemli bir rol oynamaktadır. Finans yöneticisi olmak için ise genellikle lisans düzeyinde işletme, ekonomi, maliye veya muhasebe gibi alanlarda eğitim almak ve ilgili sertifikalara sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca finans yöneticisi olmak için analitik düşünme, sayısal beceri, iletişim becerisi, liderlik becerisi, karar verme becerisi gibi yetkinliklere de ihtiyaç duyulmaktadır.

Finans Kaynakları

Finans kaynakları, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu nakit veya nakde dönüştürülebilir varlıklardır. Finans kaynakları, işletmenin kendi içinden veya dışarıdan sağlayabildiği kaynaklardan oluşur. Finans kaynaklarının temel özellikleri şunlardır:
 • Maliyet: Finans kaynaklarının sağlanması için ödenen faiz, kâr payı, vergi gibi maliyet unsurlarıdır. Finans kaynaklarının maliyeti, kaynağın türüne, süresine, riskine ve piyasa koşullarına göre değişir.
 • Vade: Finans kaynaklarının geri ödenme süresidir. Finans kaynakları vadesine göre kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olarak sınıflandırılır. Kısa vadeli finans kaynakları genellikle bir yıldan az, orta vadeli finans kaynakları bir ila beş yıl arası, uzun vadeli finans kaynakları ise beş yıldan fazla süreli kaynaklardır.
 • Risk: Finans kaynaklarının geri ödenmesinde karşılaşılabilecek belirsizlik veya olumsuzluk durumudur. Finans kaynaklarının riski, kaynağın türüne, vadesine, maliyetine ve işletmenin performansına göre değişir. Genel olarak, maliyeti yüksek olan finans kaynaklarının riski de yüksektir.
 • Esneklik: Finans kaynaklarının sağlanması ve kullanılması sırasında karşılaşılabilecek değişikliklere uyum sağlama yeteneğidir. Esnek finans kaynakları, işletmenin nakit akışını kolaylaştırır ve finansal planlamasını destekler.
Finans kaynakları iki ana gruba ayrılır: Özsermaye kaynakları ve yabancı kaynaklar.

Özsermaye kaynakları, işletmenin sahipleri tarafından sağlanan veya işletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen kaynaklardır. Özsermaye kaynakları, işletmenin borçlu olmadığı ve geri ödeme zorunluluğu bulunmayan kaynaklardır. Özsermaye kaynakları, işletmenin kâr payı dağıtma kararına bağlı olarak sahiplere geri dönebilir veya işletmede bırakılabilir. Özsermaye kaynaklarının avantajı, işletmenin finansal esnekliğini arttırması ve borçlanma maliyetini azaltmasıdır. Dezavantajı ise, sahiplerin işletme üzerindeki kontrolünü azaltması ve kâr payı dağıtımının vergilendirilmesidir.

Yabancı kaynaklar, işletmenin dışarıdan borçlandığı veya kiraladığı kaynaklardır. Yabancı kaynaklar, işletmenin geri ödeme yükümlülüğü olan ve faiz veya kira gibi bir maliyeti olan kaynaklardır. Yabancı kaynaklar, işletmenin sermaye yapısını çeşitlendirmesine ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesine olanak sağlar. Yabancı kaynakların avantajı, sahiplerin işletme üzerindeki kontrolünü koruması ve faiz veya kira giderlerinin vergiden düşülmesidir. Dezavantajı ise, işletmenin finansal riskini arttırması ve borç ödeme yükümlülüklerinin nakit akışını olumsuz etkilemesidir.

İşletmeler, finansman kararlarını alırken, özsermaye ve yabancı kaynakların avantaj ve dezavantajlarını dikkate almalıdır. Ayrıca, işletmenin faaliyet alanı, büyüklüğü, kârlılığı, büyüme potansiyeli, nakit akışı ve piyasa koşulları gibi faktörler de finansman seçimini etkiler. İşletmeler, özsermaye ve yabancı kaynakların uygun bir bileşimini belirleyerek, hem finansal performanslarını hem de değerlerini arttırabilirler.

Finans Konusunda İşletmeler Neden Zorluk Çekiyorlar?

Finans kaynakları iki ana gruba ayrılır: Özsermaye kaynakları ve yabancı kaynaklar. Bu yazıda, bu iki grup arasındaki farkları, avantajlarını ve dezavantajlarını ele alacağız.

Özsermaye kaynakları, işletmenin sahipleri tarafından sermaye olarak verilen değerler ile faaliyetler sonucu elde edilen ve işletmede bırakılan karlardan oluşur. Özsermaye kaynakları, işletmenin borçsuz finansmanıdır. 

Özsermaye kaynaklarının başlıca avantajları şunlardır:
 • İşletme, özsermaye kaynaklarından sağladığı fonların geri ödemesini yapmak zorunda değildir. Bu, işletmenin nakit akışını rahatlatır ve finansal riskini azaltır.
 • İşletme, özsermaye kaynaklarından sağladığı fonların maliyetini kontrol edebilir. Özsermaye kaynaklarının maliyeti, işletmenin dağıttığı kar paylarıdır. İşletme, kar payı dağıtmayarak veya azaltarak özsermaye maliyetini düşürebilir.
 • İşletme, özsermaye kaynaklarından sağladığı fonlarla istediği gibi yatırım yapabilir. Özsermaye kaynakları, işletmeye esneklik ve bağımsızlık sağlar.
Özsermaye kaynaklarının başlıca dezavantajları ise şunlardır:
 • İşletme, özsermaye kaynaklarından sağladığı fonlarla yaptığı yatırımların getirisini sahipleriyle paylaşmak zorundadır. Bu, işletmenin kârlılığını azaltabilir.
 • İşletme, özsermaye kaynaklarını arttırmak için yeni hisse senedi ihraç etmek istediğinde, mevcut hissedarların haklarını korumak için rüçhan hakkı tanıması gerekir. Bu, işletmenin finansman sürecini uzatabilir ve maliyetini arttırabilir.
 • İşletme, özsermaye kaynaklarını arttırmak için yeni hisse senedi ihraç ettiğinde, hisse senedi fiyatında düşüş yaşanabilir. Bu, işletmenin piyasa değerini ve prestijini olumsuz etkileyebilir.
Yabancı kaynaklar, işletmenin dışarıdan borç olarak sağladığı fonlardır. Yabancı kaynaklar, işletmenin borçlu finansmanıdır. 

Yabancı kaynakların başlıca avantajları şunlardır:
 • İşletme, yabancı kaynaklardan sağladığı fonlarla yaptığı yatırımların getirisini borç verenlerle paylaşmak zorunda değildir. Bu, işletmenin kârlılığını arttırabilir.
 • İşletme, yabancı kaynaklardan sağladığı fonların maliyetini vergi avantajından yararlanarak düşürebilir. Yabancı kaynakların maliyeti, işletmenin ödediği faizlerdir. Faizler ise vergiden düşülebilir giderlerdir.
 • İşletme, yabancı kaynaklardan sağladığı fonlarla daha büyük ölçekli yatırımlar yapabilir. Yabancı kaynaklar, işletmeye kaldıraç etkisi sağlar.

Neden Zorluk Çekiyorlar? Genel Sorunlar Neler?

 • Finansman Sorunları
 • Yönetimden Kaynaklanan Sorunlar
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Sorunları
 • Uzmanlaşmada Yaşadıkları Sorunlar
 • Üretim Yönetimi ile İlgili Sorunları
 • Pazarlama Yönetimi ile İlgili Sorunları
 • İhracatla İlgili Sorunları
 • Vergi-Mevzuat ve Bürokrasi Sorunları
KOBİ’ler finansman konusunda genellikle kişisel birikimlerine, aile bireylerine ve yakın dostlarına bağımlı olduklarından vergiler ve vergilendirme sistemi önemli bir role sahiptir. KOBİ’ler lehine kimi hükümleri içermesine rağmen vergi kanunları ve vergiler KOBİ’ler için önemli bir sorun niteliğindedir. Çoğu zaman KOBİ`lerin kendilerine sunulan destek, sübvansiyon ve kredi olanaklarından da bürokratik engeller yüzünden büyük ölçüde yararlanamamaktadır.


Yorumlar

 Paylaşın

      Sevimli Dinazor Oyunu   Hesap-Makinesi.apk